(Last Updated On: 5. december 2017)

Den nye udvalgsstruktur foreslået af flertallet i den kommende kommunalbestyrelse vil beløbe sig til 326.000 kr. Her til aften skal den nuværende kommunalbestyrelse stemme om forslaget

Stevns: Den kommende flertalsgruppe: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns er enedes om en ny udvalgsstruktur med fem stående udvalg.

Det er ét udvalg mere end i dag og ét mere end bevilget i budgettet for 2018, som blev vedtaget af et bredt flertal i september.

PTU deles, NFK nedlægges

De fem udvalg er: Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Plan- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget samt Teknik, Miljø og Fritidsudvalget.

Det nuværende Plan- og Teknikudvalget deles i to udvalg: Plan- og Ejendomsudvalget samt Miljø og Fritidsudvalget, og så ser et nyt udvalg dagens lys: Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Det nuværende Natur-, Fritids- og Kulturudvalg (NFK) nedlægges til gengæld, og opgaverne fordeles på de øvrige udvalg.

Social- og Sundhedsudvalget samt Børneudvalget – fremover Børn- og Skoleudvalget – fortsætter stort set uændret fra i dag

Dansk Folkepartis ønske

Plan- og Ejendomsudvalget skal sikre politisk tilsyn med de kommunale ejendomme samt planområdet (udstykninger, lokalplaner mm.). Det sker efter ønske fra Dansk Folkepartis Varly Jensen, som også får formandsposten.

De øvrige opgaver i PTU samt de fleste af NFK’s opgaver lægges over i det nye Teknik-, Miljø- og Fritidsudvalg, dog flyttes erhverv- og turismeområderne fra NFK til det nye Arbejdsmarkeds-, Erhverv- og Turismeudvalg.

En af konsekvenserne af den nye udvalgsstruktur er, at Bevillingsnævnet nedlægges. Ansøgninger om alkoholbevillinger skal fremover behandles direkte af Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget.

Til forskel fra i dag placeres områderne kultur og fritid i hver sit udvalg. Det betyder, at ansøgninger om lokaletilskud skal fremsendes til det nye Teknik-, Miljø- og Fritidsudvalg. Søger foreningerne derimod om økonomisk tilskud til en kulturel aktivitet, skal ansøgningen stiles til Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget.

Opposition uden indflydelse

Alle formandsposter i udvalgene bliver fra 1. januar 2018 besat af den nye flertalsgruppe i den nye kommunalbestyrelse.

Oppositionen – Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten – får i alle udvalg tildelt to eller tre poster, således at de i alle udvalgene er i mindretal.

Koster 326.000 kr.

Den nye udvalgsstruktur med et udvalg mere betyder, at der skal findes 326.000 kroner til at finansiere vederlag til formanden, de øvrige udvalgsmedlemmer med mere.

Det forudsættes, at nuværende vederlag pr. udvalgsplads bevares, hvilke indebærer at den nuværende ramme på 80 procent af borgmestervederlaget stiger til 90 procent.

Den ekstra udvalgsformandspost honoreres – i lighed med øvrige udvalgsformænd – med 20 procent af borgmestervederlaget, svarende til godt 163.000 kroner. Hvert udvalgsmedlem koster omkring 27.000 kroner; med fire medlemmer løber det op i godt 108.000 kroner.

Endvidere ønsker flertalsgruppen at honorere formandsposten samt udvalgspladsen til Børne- og Ungeudvalget. Formandsposten honoreres med 10 procent af borgmestervederlaget – svarende til 81.700 kroner – og udvalgspladsen med samme honorering som en normal udvalgspost, altså lige godt 27.000 kroner.

Til gengæld skal der fratrækkes to udvalgsposter i SSU-udvalget, som det seneste år har været på 7 medlemmer og nu reduceres til sin tidligere størrelse på 5 medlemmer, altså minus 54.000 kroner.

Finansiering ej på plads

Som en konsekvens af den nye udvalgsstruktur nedlægges Bevillingsnævnet, idet Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget varetager opgaven fremadrettet.

Eneste anviste finansiering er 40.000 kroner, som kommer ved nedlæggelse af Bevillingsnævnet.

Det resterende beløb til honorering – cirka 286.000 kroner – samt afledte omkostninger medtages til den første budgetopfølgning i 2018.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i borgmesterlønnen i 2017.
rmh

Politiske udvalg:

Økonomiudvalget

Overordnet økonomistyring og koordinering af de stående udvalgs beslutninger

 • Formand: Anette Mortensen (V)
 • Næstformand: Varly Jensen (O)
 • Medlem: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • Medlem: Flemming Petersen (V)
 • Tre medlemmer fra A, B og Ø

Social- og Sundhedsudvalget

Herunder genoptræning, rehabilitering, hjælpemidler, hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, voksne med særlige behov, socialpsykiatri mm.

 • Formand: Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns)
 • Næstformand: Ellen Knudsen (C)
 • Medlem: Jacob Panton Kristiansen (V)
 • To medlemmer fra A, B og Ø

Børn- og Skoleudvalget

Herunder sundhedspleje, daginstitutioner, dagpleje, folkeskoler, SFO, SSP, ungdomsskole og indsats for børn og unge mm.

 • Formand: Janne Halvor Jensen (O)
 • Næstformand: Jacob Panton Kristiansen (V)
 • Medlem: Ellen Knudsen (C)
 • To medlemmer fra A, B og Ø

Plan- og Ejendomsudvalget

Herunder lokalplaner, udstykninger, byggesager samt anlæg, drift og vedligeholdelse af fast kommunal ejendom mm.

 • Formand: Varly Jensen (O)
 • Næstformand: Flemming Petersen (V)
 • Medlem: Jørgen Larsen (Nyt Stevns)
 • To medlemmer fra A, B og Ø

Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget

Herunder beskæftigelse, aktivering, løntilskud, revalidering, erhvervs- og iværksætterservice, alkoholbevilling, turismeudvikling, museer, biblioteker, teater og biograf mm.

 • Formand: Bjarne Nielsen (V)
 • Næstformand: Jørgen Larsen (Nyt Stevns)
 • Medlem: Janne Halvor Jensen (O)
 • To medlemmer fra A, B og Ø

Teknik, Miljø og Fritidsudvalget

Trafiksikkerhed, grønne områder, genbrugspladser, kollektiv trafik, affald, idrætshaller, landsbyråd, folkeoplysningsloven, udlån af og tilskud til lokaler, naturpleje, klimasikring og spildevand mm.

 • Formand: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • Næstformand: Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns)
 • Medlem: Bjarne Nielsen (V)
 • To medlemmer fra A, B og Ø

 

Skriv en kommentar