(Last Updated On: 19. marts 2020)

Det vil ikke være tilladt at gennemføre større arrangementer.

Forureningen med asbest optræder punktvis og vurderes at skyldes at stamme fra enkelte knuste plader gennem tiden. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede på deres seneste møde i rådssalen, at pyramiden i Boesdal Kalkbrud skal genåbnes.

Pyramiden blev lukket sidste sommer, da man fandt spor efter asbest i jordbundsprøver. Asbesten stammer fra pyramidens eternittagplader.

To uvildige rådgivningsfirmaer har i løbet af sommeren og efteråret undersøgt og taget prøver i og omkring Pyramiden.

– Prøverne viser, at der ikke er asbest i luften inde i pyramiden. I 1 ud af 7 prøver i første omgang og i 1 ud af 5 prøver i anden omgang er der påvist asbest i jordbunden, oplyste formanden for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Mikkel Lundemann (K).

Han forklarede videre, at forvaltningen i Stevns Kommune på baggrund af prøveresultaterne anbefaler genåbning af pyramiden.

Genåbningen betyder, at man kan besøge Pyramiden ved at gå ind i den. Til gengæld vil den ikke kunne lejes til afholdelse af arrangementer.

Der afsættes årligt 100.000 kroner til forskellige tiltag, som gør det muligt at genåbne pyramiden for besøgende. Tiltagene er alle listet i nærværende faktaboks.

Lappeløsning

Tre politikere, Jan Jespersen og Sejer Folke fra Enhedslisten samt Varly Jensen fra Dansk Folkeparti, stemte imod genåbningen.

– Jeg mener, at det er perspektivløst at bruge 100.000 kroner om året på at sikre at asbesten ikke hvirvler op i luften. Vi skulle hellere bruge pengene på at finde en permanent løsning. Jeg frygter, at det ender med at blive en historie om asbest i Pyramiden istedet for Verdensarven, sagde Sejer Folke.

Line Krogh Lay (R) ærgrede sig over, at Sejer Folke på den måde var med til at ’puste til ilden i den historie’, som hun kaldte det, mens Flemming Petersen (V) gerne ville betrygge folk i, at der ikke er større risiko ved at gå ind i pyramiden end at gå rundt i København, hvilket Line Krogh Lay erklærede sig enig i.

– Vi tror ikke noget, vi ved det på baggrund af eksperter. Det er sikkert at gå ind i pyramiden, når vi vælger at åbne den. Der er stor forskel på at besøgende går ind i pyramiden i forhold til at afholde store arrangementer derinde, forsikrede Mikkel Lundemann, som kaldte det ’at gå med livrem og seler’ at følge forvaltningens anbefalinger.

Varly Jensen kaldte den årlige udgift på 100.000 kroner for en lappeløsning og ønskede at få protokollering om udarbejdelse et samlet driftsbudget, så man kan se, hvad det vil koste at komme videre fra den nuværende situation.

Driftsbudgettet til Boesdal Kalkbrud forøges med 100.000 kroner til løbende tiltag ved genåbning af Pyramiden i Boesdal. Beløbet finansieres i 2020 af mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse.

Styrelsen: Kommunens vurdering

Stevns Kommune har i et brev orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed om beslutningen om genåbning og har desuden udbedt sig styrelsens synspunkter i forhold til beslutningen. Hertil svarer styrelsen i et brev dateret 8. januar 2020 følgende:

‘Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker, at udsættelse for respirable asbestfibre kan medføre alvorlige lungesygdomme, bl.a. kræft i lunger eller lungehinder. Ud fra et forsigtigheds princip skal befolkningens udsættelse for asbestholdigt støv holdes så lav som muligt.

Styrelsen vil derfor anbefale, at der foretages permanente tiltag som sikrer, at besøgende i bygningen ikke udsættes for kontakt til asbestforurenet kalk fra bunden af bygningen og for risiko for indånding asbestfibre fra konstruktionen.

Hvorvidt de af kommunen beskrevne afhjælpende tiltag sikrer, at der ikke sker en resuspension af asbestfibre fra kalklaget til luften, er op til kommunen at vurdere.’
rmh

Planlagte tiltag i pyramiden

Teknik og Miljø i Stevns Kommune har planlagt følgende tiltag ift. asbest i pyramiden:

  • Der føres løbende kontrol med at bunden er fugtig og ikke støvende.
  • Der føres løbende tilsyn med, at der ikke er tagplader der er gået itu eller faldet ned.
  • Der foretages løbende reparationer af tagplader i Pyramiden, hvis der konstateres skader.
  • Der tages 3 luftprøver om året 2 om sommeren og 1 i efteråret.
  • Pyramiden lukkes midlertidigt, hvis gulvet er tørt/støvende.
  • Der åbnes alene for, at besøgende kan gå ind og opleve pyramiden – der gives ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer.
  • Der opsættes ”giv et praj-skilte” så besøgende kan melde ind, hvis de observerer uregelmæssigheder.

Skriv en kommentar