(Last Updated On: 31. august 2018)

Konklusionerne blev præsenteret for Stevns og Køge kommuner onsdag eftermiddag

(Kort: Vejdirektoratets rapport om ny vejforbindelse til Stevns)

Stevns: Den længe ventede forundersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns er nu gennemført. Vejdirektoratet præsenterede onsdag eftermiddag deres konklusioner på rådhuset i Store Heddinge, hvor Stevns’ kommunalbestyrelse og Køges Byråd var inviteret.

Torsdag blev rapporten offentliggjort og kan nu læses på Vejdirektoratets hjemmeside.

Fire alternativer

I rapporten er beskrevet fire alternativer:

En nordlig vejforbindelse fra Strandvejen til Sydmotorvejen, nord om Herfølge og syd om Egøje, og med to forskellige typer forbindelsesvej mellem Egøje og sydmotorvejen, kaldet alternativ A og B.

En sydlig forbindelse til Sydmotorvejen via Klippinge, nord om Hårlev og Endeslev, gennem Vallø Storskov og syd for Herfølge til Sydmotorvejen.

Endelig en omfartsvej ved Strøby Egede, med bro over Tryggevælde Å.

Dyrere en forventet

Ifølge rapporten flytter ingen af de to vejføringer ret meget trafik. Desuden er begge løsninger dyrere at etablere end forventet. Den nordlige linjeføring, variant A, har et samlet anlægsbudget på 565 mio. kr., variant B: 486,4 mio. kr., sydlig forbindelse: 600 mio. kr. og en omfartsvej ved Strøby Egede: 101.6 mio. kr.

Den nordlige vejføring vil flytte enten 3.100 biler (alternativ A) eller 2.500 (alternativ B) fra strækningen ved Strandskoven i Køge.

Vælger man den sydlige linjeføring, vil det flytte 4.400 biler væk fra den belastede vejstrækning.

Nordlig ej rentabel

Begge varianter af den nordlige løsning er ifølge rapportens konklusioner ikke samfundsmæssigt rentable, da de opnåede, såkaldte rejsetidsgevinster ved denne løsning ikke opvejer de øgede kørselsomkostninger samt anlægsomkostningerne.

Det gør til gengæld den sydlige forbindelse, og denne løsning giver både en forbedret adgang til Sydmotorvejen og aflaster Strøby Egede for gennemkørende trafik.

Også omfartsvejen er, udfra en samfundsøkonomisk betragtning, rentabel.

Skal nu drøftes politisk

– Jeg glæder mig især over, at rapporten bekræfter, at vi har en udfordring med trafikken, siger borgmester Anette Mortensen (V), og fortsætter:

– Desværre giver rapporten ikke en entydig konklusion, men både den sydlige og den nordlige løsning vil gøre noget positivt for trafikken.

Borgmesteren hæfter sig desuden ved, at rapporten er et nutidsbillede, der kun kigger frem mod 2020 og desuden kun i begrænset omfang beskriver trafikken i Køge, hvor der i myldretiden er tæt trafik på Vordingborgvej og Strandvejen. Med forventningen om befolkningstilvækst i begge kommuner vil denne trafik kun blive endnu tættere i de kommende år.

Nu skal rapportens konklusioner drøftes politisk, først i Økonomiudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Desuden skal dialogen med Køge Kommune fortsætte, da en fælles løsning, som begge kommuner bakker op om, vil være afgørende for det videre forløb.
rmh

Rapportens hovedkonklusioner

Forundersøgelsens hovedkonklusioner er sammenfattet, at:

 

  • Både den nordlige og den sydlige forbindelse vil give en markant forbedring i adgangen til Sydmotorvejen.
  • Den nordlige forbindelse inklusiv det nye tilslutningsanlæg vil især gavne områderne omkring Herfølge og Strøby Egede, mens den sydlige forbindelse i højere grad vil forbedre vejbetjeningen af Hårlev og den centrale del af Stevns.
  • Den nordlige forbindelse aflaster både Strandvejen og Vordingborgvej mod Køge, hvor den sydlige forbindelse primært aflaster Strandvejen. Derudover vil både den nordlige og den sydlige forbindelse aflaste en række mindre veje, som i dag er belastet af sivetrafik i myldretidsperioderne.
  • Den sydlige forbindelse giver de største samlede rejsetidsgevinster, da vejen både giver forbedret adgang til Sydmotorvejen og aflaster Strøby Egede for gennemkørende trafik.
  • Omfartsvejen ved Strøby Egede aflaster byen for en stor del af den gennemkørende trafik, hvilket reducerer trafikanternes rejsetid og forbedrer forholdene for byens indbyggere.
  • Den nordlige forbindelse giver ingen aflastning af Strøby Egede, hvilket begrænser tidsgevinsterne, som har stor betydning i de samfundsøkonomiske beregninger. Hvis omfartsvejen ved Strøby Egede havde været en del af den nordlige forbindelse, ville de samlede tidsgevinster have opvejet omkostningerne og gjort kombinationen samfundsøkonomisk rentabel.
  • I forhold til virksomheder og pendlere vil den nordlige forbindelse primært gavne Strøby Egede-området og Herfølge-området, mens den sydlige forbindelse i højere grad vil gavne pendlere, virksomheder og attraktioner på den centrale og østlige del af Stevns.
  • Anlæg af den sydlige forbindelse kræver, at fredskovspligten i Vallø Storskov ophæves, hvortil det påvirkede skovareal skal erstattes med ny fredskov på to gange det inddragede areal. Det store sammenhængende skovområde deles i to med store konsekvenser for skovens økologi og skovens rekreative og kulturhistoriske værdier. Desuden vil det særegne herregårdslandskab mellem Hårlev og motorvejen blive påvirket betydeligt.
  • Anlæg af omfartsvej ved Strøby Egede og den sydlige forbindelse indebærer en krydsning af Natura 2000-området Tryggevælde Å, og vejprojekterne skal udformes, så der skal sikres en gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

 

Vejdirektoratets rapport: »Ny vejforbindelse til Stevns«, sammenfatning

 

Skriv en kommentar