(Last Updated On: 28. februar 2022)

En af metoderne til bekæmpelse af rågekolonier er nedtagning af reder: Denne metode kan stresse en koloni til at flytte et andet sted hen. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)Af Rikke Michael Hansen

Stevns: Forvaltningen i Stevns Kommune modtager løbende klager fra borgere, som klager over larmende råger på kommunale arealer. Det er især i Hårlev Byskov og ved Sydstevnshallen i Rødvig, at de største og mest generende kolonier findes.

Reguleringen er hidtil sket via aftale med Stevns Jagtforening, som de seneste 10 års tid frivilligt har reguleret rågeunger. Reguleringen sker ved, at to jægere kører rundt til alle rågekolonier på kommunale arealer i hele reguleringssæsonen, som løber fra den 1. maj til 15. juni. I denne periode kører jægerne ud til alle kolonier cirka hver anden dag og skyder unger, der er hoppet ud af reden, men som ikke er flyveklare.

Igennem det seneste år har en del borgere oplevet en tiltagende støj fra rågerne og antallet af skudte unger indikerer, at kolonierne vokser. Derfor ønsker forvaltningen i 2022 at øge bekæmpelsestiltagene.

En klog fugl

I den forbindelse har forvaltningen undersøgt, hvordan andre kommuner håndterer deres rågeproblemer.
Konklusionen på denne undersøgelse er, at det kan være rigtig svært at bekæmpe råger. Dette skyldes, at det er meget kloge fugle, der hurtigt vænner sig til bekæmpelsestiltagene.

Mange kommuner oplyser, at deres øgede indsats med blandt andet nedtagning af reder, skydning af voksne fugle og bortskræmning med gaskanoner ikke har haft den ønskede virkning ift. indsatsen. Dette er også hvad Naturstyrelsen skriver i deres informationsmateriale.

Tiltagene øges i 2022

På seneste møde i det politiske fagudvalg for Plan, Miljø og Teknik (PMT) blev udvalgsmedlemmerne præsenteret for kommunens kommende indsats mod rågekolonier.

For at bekæmpe det voksende antal råger bliver indsatsen på skydning af unger øget i hele kommunen fra to til seks jægere, der regulerer i hele reguleringsperioden den 1. maj til 15. juni. Denne indsats skal sikre, at der ikke kommer flere og større kolonier.

I skoven ved Sydstevnshallen fjernes et ti meter bredt stykke af den skovagtige bevoksning, der står tættest på beboelsen. Det vil ikke løse problemet, men det skaber afstand til beboelsen og mindsker dermed genen. Træerne efterlades, hvor de fældes, til gavn for biodiversiteten. Potentielt anvendes også gaskanoner til skræmning.

I Hårlev Byskov vil ske en massiv nedtagning af reder, hvilket skal ske inden æglægning. I samme forbindelse vil fuglene blive stresset med en gaskanon. Metoden med gaskanoner har den risiko, at kolonien flytter sig til et andet sted i kommunen, eller at moderkolonien splitter sig op i mindre grupper. Forvaltningen anbefaler ikke at fælde eller topkappe træer i byskoven, da man potentielt vil afvikle byskoven ved at fjerne træerne.

Endelig ansøger forvaltningen lige nu Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere voksne råger før redebygning og æglægning i det tidlige forår.

Markant stigning

Stevns Kommune regulerer kun råger på offentlige arealer efter tilladelse fra Naturstyrelsen. Opgørelser fra de seneste fire år over antallet af rågereguleringer i Stevns Kommune viser en årlig stigning i rågereguleringen: 2018: 376, 2019: 434, 2020: 498 og 2021: 633. Det er en stigning på 68,35 procent på fire år.

I 2021 blev følgende steder rågereguleret: Ved Sydstevnshallen, Hårlev Byskov, Munkegårdsparken, rensningsanlægget i Store Heddinge, Jernbanegade i Store Heddinge, Strøby børnehave, Ellehallen og Hårlev Station. Heraf har Byskoven Hårlev de seneste tre år haft størst rågeregulering. Sidste år skød jægerne 232 råger i Hårlev Byskov ud af den samlede rågeregulering på 633.

Underskriftsindsamling i Hårlev

Som beskrevet, er især Hårlev Byskov plaget af rågerne, og naboer til området generes af voldsom støj og fugleklatter.

Det har ifølge indehaver af HF-Butikken i Hårlev og kommunalpolitiker Jørgen Larsen været et stort samtaleemne i byen de seneste år, og derfor har han sammen med borger i Hårlev, Laila Andersen taget initiativ til en underskriftsindsamling: ’Opråb – nu må der gøres noget…’

De seneste tre uger er omkring 150 underskrifter blevet indsamlet, og de blev alle overleveret til viceborgmester Anette Mortensen (V) ved seneste kommunalbestyrelsesmøde i rådsalen i Store Heddinge.

Metoder til rågeregulering:

Der findes forskellige virkemidler til bekæmpelse af råger:

  • Fældning af træbevoksning: Dette virkemiddel er ikke ønskværdigt hvis man fælder hele arealet, da det dels arbejder imod Stevns Skaber Liv, og ønsket om mere skov på Stevns og dels kan medføre en spredning af rågerne til nye kolonier.
  • Topkapning af træer: Råger laver kolonier og reder i toppen af træer. Ved at skære toppen af træerne, vil kolonien formentlig flytte til et andet sted.
  • Skræmning med gaskanoner: Gaskanonerne kombineret med andet stress, kan få en koloni til at fjerne sig fra et problematisk område. Hvor kolonien flytter hen, kan ikke styres. Udskifter potentielt larm fra råger med larm fra gaskanoner.
  • Skydning af unger: Bestanden holdes i ave, men problemet med voksne fugle mindskes ikke.
  • Skydning af voksne fugle: Det er meget svært at skyde voksne fugle, da de meget hurtigt lærer jægerne og deres biler at kende og flyver, inden jægeren når at skyde.
  • Rovfugle: Kolonier kan stresses ved, at en falkoner får sin fugl til at flyve i området ved kolonien. Kolonien vil potentielt flytte sig.
  • Nedtagning af reder: Denne metode kan stresse en koloni til at flytte et andet sted hen.
  • Flere af ovenstående virkemidler kan kombineres for at øge succesraten. Ved anvendelse af flere af de ovenstående tiltag, er der en risiko for, at rågekolonien kan flytte et nyt sted hen og skabe problemer.

Kilde: Stevns Kommune

 

Rågen – en fredet fugl
• Rågen er en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.
 • Råger blev i 2021 vurderet som en bevaringsmæssigt sårbar art på den internationale rødliste.
• Det kræver en dispensation fra Naturstyrelsen at regulere råger. Naturstyrelsen kan give lov til rågeregulering: § 13 i bekendtgørelsen om vildtskader BEK nr 1006 af 14/06/2020.
• Stevns Kommune har i mange år ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere råger på kommunale arealer.

Skriv en kommentar