(Last Updated On: 25. januar 2021)

Men der er plads til forbedringer, erkender socialudvalgsformanden

Af Klaus Slavensky

Beboere på de stevnske plejecentre udtrykker høj tilfredshed med forholdene, viser rapporter af uanmeldte tilsyn. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Omsorg: En gang om året præsenteres Stevns Kommunens Social- og sundhedsudvalg for en rapport om plejeområdet, som bygger på uanmeldte, lovpligtige kommunale tilsyn.

På udvalgets første møde i 2021 drøftede lokalpolitikere to rapporter; den ene om tilsyn på plejecentre, og den anden om tilsyn i hjemmeplejen.

Plejecentre og genoptræning

Den overordnede konklusion om forholdene på plejecentrene i Stevns Kommune, er, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.

Ifølge rapporten udviser borgerne en høj tilfredshed med livet på plejecentrene og med medarbejdernes indsats. Det er gennemgående, at borgerne udtrykker ”når man nu ikke længere har mulighed for at bo hjemme, så er plejecentret et rigtig godt sted at være” eller lignende.

Men der også forslag til forbedringer vedrørende f.eks. genoptræning:

”Informationen til medarbejderne om borgerens behov skal fremgå af besøgsplanerne, men der ses meget sparsomme oplysninger om dette, hvilket gælder alle plejeenheder.« hedder det i rapporten, som fortsætter: »Det medfører, at det kun er borgerens faste medarbejdere, der kender til om borger har behov for balanceøvelser, træning af stå- eller gåfunktion, øvelse af sygdomsramt arm/ben eller andre øvelser. Denne hverdagstræning skal udføres under den daglige morgenpleje eller i løbet af dagen, når borger skal rejse og sætte sig, forflyttes til seng, bevæge sig til fællesrum eller lignende. Et andet væsentligt grundlag for, at borger har energi og kan deltage i egen pleje, træning og aktiviteter er, at ernæringstilstanden er så god som mulig.” siges det.

Hjemmeplejen og ernæring

Tilsvarende viser konklusionen om vilkår for hjemmeplejen, at de enkelte områder fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet.

Nogle centrale konklusioner er, at den personlige pleje og praktiske hjælp ydes i vid udstrækning efter kommunens kvalitetsstandarder. Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. Borgerne udviser tillid og tryghed. Omgangstonen er respektfuld og plejen ydes i vid udstrækning i samarbejde med borger, og hjælpen ydes i vid udstrækning individuelt og fleksibelt.

Men også her er et par kritiske anbefalinger, bl.a. vedrørende hygiejne og så ernæring:

”Tidlig opsporing af ernæringstruede borgere Der ses ikke én bestemt udfordring, som er fælles for plejeenhederne. Der er stor variation lige fra manglende faglig opmærksomhed på, om relevante borgere bliver vejet, til at vejning ikke udføres eller at der ikke reageres på vægttab grundet, at den, der vejer, ikke får formidlet vægttabet videre på en sikker måde. Konsekvensen er, at borgerne ikke får den fulde gavn af ernæringsteamets viden og dermed ikke sikres den kost og opfølgning, som svarer til deres behov.” konkluderes det.

Udvalgsformand: Ingen røde lamper

Henning Urban Dam (S): »Der er meget, som er lykkes« (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevnsbladet har spurgt formanden for Social- og sundhedsudvalget, Henning Urban Dam (S) om hvad Stevns Kommune vil gøre for at leve op til disse anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn?

– Jeg vil gerne starte med at understrege, at Stevns kommune ikke får nogle ”røde lamper” i tilsynsrapporten. Der er altså ingen områder, hvor vores opgaveløsning er kritisk, svarer han og uddyber:

– Endvidere er de spurgte borgere tilfredse med den kommunale hjemmepleje og vores plejecentre. Men jeg anerkender, at der er områder, hvor der er plads til forbedringer, siger han og følger op med nogle konkrete eksempler:

– På vores plejecentre skal vi blive bedre til at aktivere og træne vores borgere med henblik på at vedligeholde både den fysiske og mentale tilstand. I hjemmeplejen er det lidt i samme boldgade. Her omtales det som forebyggelse og sundhedsfremme, hvilket også handler om at bevare egen evne til klare sig selv længst muligt. Aftalen er, at der arbejdes med at systematisere disse opgaver, så det er kendt for alle, der kommer til borgeren, hvad der skal arbejdes med i denne henseende, siger han og fortsætter:

– I forhold til ernæring er det ligeledes aftalt, at opgaven med f.eks. at veje borgerne systematiseres, så eventuelle ændringer og problematikker opdages tidligere, lyder det fra socialudvalgsformanden, som slutter med, at konstatere, at ”de identificerede styrker er et godt grundlag til det videre arbejde. Der er meget, der er lykkes helt i tråd med det, der er besluttet, slutter Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar