(Last Updated On: 30. november 2021)

Stevns: Kommunalbestyrelsen godkendte på deres seneste møde en ny, sammenhængende børne- og ungepolitik for 2021-24. Politikken er resultatet af en længere proces gennem det seneste halvandet år – forsinket af corona – med workshops og involvering af en bred vifte af interessenter.

– Den sammenhængende børne- og ungepolitik har fokus på fem politiske pejlemærker med følgende overskrifter: Rettidig og forebyggende indsats, stærk tværfaglighed, ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge, et liv i fællesskab og høj mental trivsel, forklarede formanden for Børn, Unge og Læring (BUL), Steen S. Hansen, der betegnede det som ’et meget stærkt og handlingsorienteret dokument’.

Den nye politik udstikker den overordnede kurs for det gode børne- og ungeliv i Stevns Kommune og indeholder desuden en lang række konkrete indsatser, som kommunen kan sætte i gang i de kommende år.

– Der er ingen økonomi på, og der mangler en tidslinje, men der er til gengæld tale om et dynamisk dokument, som det nye BUL kan arbejde videre med i næste periode, forklarede udvalgsformanden.

Steen Nielsen fik ikke lov at forklare sig

Som det også fremgik af dagsordenen havde Steen Nielsen (S) – der er medlem af BUL-udvalget og desuden folkeskolelærer på Strøbyskolen – taget forbehold indtil kommunalbestyrelsesmøde, og inden den nye børne- og ungepolitik blev sendt til godkendelse, bad han om ordet.

Han beskrev den nye politik som ’et fint papir’, men han ønskede et enkelt element omhandlende etableringen af en erhvervsklasse pillet ud.

Herefter gik Steen Nielsen i gang med en længere motivering for sit forslag. Borgmester Anette Mortensen (V) fandt hans indslag for langt, afbrød ham to gange og anden gang fratog hun ham ordet.

Forinden nåede Steen Nielsen dog at gøre rede for nogle af bevæggrundene for sit forslag om at udelade erhvervsklassen, hvilket han oplyste ville koste 3 millioner kroner.

– Hvis vi ser på undervisningsfaciliteterne i folkeskolen, er der et enormt efterslæb med slidte faglokaler, slidte møbler, forældede idrætsfaciliteter osv. Der er en lang liste med omkring 40-50 ønsker til anlæg. Mit forslag er at tage erhvervsklassen væk, og istedet bruge de 3 millioner kroner på anlæg, argumenterede Steen Nielsen.

Han fortsatte herefter med at tale om, hvad ønskerne er for folkeskolen, men blev hurtigt afbrudt af borgmesteren, som derefter sendte politikken til afstemning.

I sit talepapir, som Steen Nielsen efterfølgende har sendt til Dagbladet, beskriver han videre folkeskolen som et stærkt led i sammenhængskraften, et sted hvor ’høj som lav’ mødes:

– De forskellige sociale klasser i Danmark får et indblik og en forståelse for hinanden – en forståelse, der fremmer solidariteten på tværs af samfundet. Derfor synes jeg, at det er værd at kæmpe for, at vores folkeskoler rummer så mange forskellige elever som muligt. Med det her forslag om erhvervsklasse vil man tømme folkeskolen endnu mere for elever. Jeg synes, at vi skal gå en anden vej. Vi skal med gode rammer, moderne faglokaler, veluddannet personale, gode og inspirerende undervisningsmiljøer skabe en folkeskole, hvor der også er plads til elever med kloge hænder, slutter Steen Nielsen sit indlæg, som altså ikke blev fremlagt i sin fulde længde for de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Kommende BUL-formand glæder sig til at tage fat

Den nye sammenhængende børn- og ungepolitik blev herefter godkendt.

– I børne- og ungepolitikken ser vi på det hele menneske fra 0-29 år, og vi er ambitiøse på vores børn og unges vegne. De skal trives, dannes og uddannes til som voksne at forsørge sig selv. Derfor er politikken også tværfaglig og bygger oven på en række andre politikområder inden for f.eks. sundhed, kultur, bolig og beskæftigelse, udtaler borgmester Anette Mortensen (V) efterfølgende i en pressemeddelelse.

Anette Mortensen overtager formandskabet BUL-udvalget i den nye valgperiode, der træder i kraft til nytår.

– Det er et område, som ligger mig meget på sinde, og derfor glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet i den nye kommunalbestyrelse til glæde for vores børn og unge, siger hun.
rmh

De fem indsatsområder

Den sammenhængende børne- og ungepolitik har fokus på fem politiske pejlemærker:

Rettidig og forebyggende indsats

  • I Stevns Kommune skal der ske en rettidig, tidlig og forebyggende indsats for både småbørn, skolebørn, unge og voksne. Vi handler på viden, og så snart vi har den viden, sætter vi ind med en passende og proportionelt rigtig indsats. I Stevns lykkes vi med at være i besiddelse af den nødvendige viden, så vi hurtigt kan sætte ind med en rettidig og tidligt forebyggende indsats.

Stærk tværfaglighed

  • I Stevns Kommune skal der ske en stærk tværfaglig indsats. Der er behov og rum til at tænke nyt og anderledes på tværs af fagligheder. Det er en nødvendighed for at nå i mål med vores overordnede ambition. Den enkeltes faglighed skal spille sammen med de øvrige, men vil have vigepligt for den – samlet set – bedst mulige indsats.

Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge

  • Vores børn og unge skal mødes af voksne, som er engagerede og ambitiøse på det enkelte barn og unges vegne. Mødes af voksne som opmuntrer til at være nysgerrige og ambitiøse samt med en tiltro på det enkelte barn eller unge – også når det er svært. Mødes af voksne, som understøtter den enkeltes ’empowerment’ og i at kunne tage greb om egne livsvilkår.

Et liv i fællesskab

  • I Stevns Kommune er alle en værdifuld bidrager og del af meningsfulde fællesskaber. I Stevns er fællesskaber udtryk for langt mere end blot en accept af at kunne rumme hinanden. Her tæller relationer, og den enkelte ses som en del af en større kontekst. Alle skal med – ingen må opleve, at de står udenfor. Vi er demokratiske medborgere og møder andre med en forventning om, at mødet udvider vores perspektiv.

Høj mental trivsel

  • I Stevns Kommune forebygger vi mistrivsel, mens vi styrker den mentale trivsel og sundhed. I Stevns er det naturligt også at tale om det, som er svært. Ingen skal stå ensomme, mens problemer vokser i tavshed. I Stevns har vores børn og unge det godt for det meste af tiden og står rustet til at klare de bump, der også er en del af livet.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar