(Last Updated On: 25. november 2019)

Et stort flertal godkendte købet på foreningens generalforsamling tirsdag aften i sidste uge

De tre stemmetællere måtte hele tre gange tælle de grønne ja- og nej-stemmer op. To af afstemningerne omhandlede køb af jord samt tidspunktet herfor. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Højeruplund: Efter valg af dirigent, formandens beretning, gennemgang af regnskabet og godkendelse af et uændret kontingent på 150 kroner årligt, var dagsordenens femte punkt: ’Køb af fast ejendom’, da Selskabet Højeruplund tirsdag aften i sidste uge afholdt generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund.

Af de omkring 90 fremmødte var der 72 stemmeberettigede, og efter en længere debat omkring købet, var der 59 stemmer for et køb, mens 13 stemte imod.

Rettidig omhu

Forud for den mere end 100 år gamle forenings årlige generalforsamling, var der fra bestyrelsens side fremsendt materiale til foreningens medlemmer om køb af fast ejendom sammen med mødeindkaldelsen.

Som Selskabet Højeruplunds formand, Jens Carl Jørgensen forklarede på generalforsamlingen, så har bestyrelsen indgået betinget købsaftale med den tidligere ejer af grunden, landmand Poul Erik Olsgaard, om køb af et areal svarende til cirka 5.000 kvadratmeter af den mark, der ligger på højre side af Højerup Bygade, umiddelbart før grusvejen og museet.

– Det, mener vi fra bestyrelsens side, er rettidig omhu, at vi griber chancen, når den er der. I bestyrelsen ligger der ikke faste planer om, hvad jorden skal bruges til, men det er nu vi har muligheden for at købe grunden, forklarede formanden.

Der var henved 90 fremmødte til Selskabet Højeruplunds generalforsamling, som var samlet i den store sal på Traktørstedet Højeruplund. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Bedre ind- og udkørsel

Selvom det ikke er endeligt fastlagt, hvad det nye stykke jord skal bruges til, så ønsker bestyrelsen med købet at sikre mulighed for at lave en funktionel ind- og udkørsel til en fremtidig parkeringsplads, som indgår i de planer, kommunen har for området.

Arealet omfatter en bræmme på omkring 25 x 200 meter fra Højerup Bygade og sydpå langs det tidligere museums matrikelnumre.

Der er mellem landmanden og Selskabet Højeruplund aftalt en pris på 30 kr. pr kvadratmeter, hvilket beløber sig til omkring 150.000 kr., et beløb, der betales ud af Selskabets likvide midler.

Ifølge vedtægternes paragraf 9 for Selskabet Højeruplund, skal et sådant køb godkendes af generalforsamlingen

Handlen er fra købers side betinget af udstykning.

Heksekedlen flytter

Flere borgere fra Højerup samt bestyrelsesmedlemmer fra Højerup Borgerforening var mødt op til generalforsamlingen for at give udtryk for deres holdninger til de mulige planer om ind- og udkørsel.

– I ønsker at sikre en funktionel ind- og udkørsel til parkeringspladsen. Men det er ikke hensynsfuldt overfor borgerne at flytte heksekedlen med larmende og forurenende biler, der holder i kø, længere op ad vejen, sagde Kirsten Vangsgaard fra Højerup Borgerforening.

Inddrag borgerne i Højerup

Også formanden for Højerup Borgerforening, Anita Pedersen, bad om ordet. Hun gav udtryk for, at borgerne i Højerup følte sig overset i processen og opfordrede til at borgerforeningen blev inddraget i processen.

Anita Pedersen havde forud for generalforsamlingen fremsendt et forslag til en alternativ plan for ind- og udkørsel, som ifølge hende i højere grad vil tilgodese naboerne på Højerup Bygade. Hun bakkede samtidig op om Malcolm Hinrichs forslag om at udskyde beslutningen om et køb til et senere tidspunkt.

Der er nu aftalt møder mellem Selskabet Højeruplund og Højerup Borgerforening. Begge formand gav flere gangen aftenen igennem udtryk for et ønske om samarbejde og dialog.

Forslaget fra Malcolm Hinrichs om at udsætte købsbeslutningen blev som det første sendt til afstemning, med resultatet: 56 nejstemmer og 16 jastemmer – en udskydelse blev derfor ikke vedtaget.

Herefter blev bestyrelsen forslag om at købe jorden sendt til afstemning, og her var der 59 jastemmer og 13 nejstemmer – og et køb blev således godkendt.
rmh

Skriv en kommentar