(Last Updated On: 24. februar 2021)

Nyt borgerforslag mener kommunerne mangler viden

Af Klaus Slavensky

(Foto: Colourbox)

Social: Der er netop blevet samlet over 52.000 stemmer bag et borgerforslag om, at handicapområdet skal væk fra kommunerne.
Formålet med dette forslag er at sikre, at alle mennesker med handicap kan leve på lige vilkår med andre, som anført i FN’s Handicapkonvention. Handicapområdet skal flyttes, så det ikke længere er kommunerne, der har ansvaret for at træffe afgørelser om hjælp og støtte til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed.

Ø: Bør flyttes til regionen

Kommunerne har haft ansvaret for handicapområdet i hele 13 år, men besidder ikke den nødvendige specialiserede viden, mener forslagsstillerne, og forslaget skal nu behandles i Folketinget.
Men hvad mener de som arbejder med handicapområdet i Stevns Kommune?
”Vil det gavne handicappede borgere på Stevns at området flyttes væk til f.eks. regionerne, staten eller en kombi-model mellem forskellige kompetente organer?”
Enhedslistens gruppeformand i kommunalbestyrelsen er også næstformand i Stevns Social- og sundhedsudvalg, og han erklærer sig som stor fortaler for, at ansvaret for sagsbehandling og bevillinger på handicaprådet flyttes fra kommunerne til regionerne.
– Siden kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt og kommunerne overtog sagsbehandlingen på handicapområdet, er meget gået skævt, siger han og uddyber:
– Det har svækket retssikkerheden at kommunerne ikke har den nødvendige viden, der skal til, for at lave en ordentlig sagsbehandling. som borger med handicap oplever man, at der er stor forskel på, hvad der er muligt, alt efter hvilken kommune man bor i, lyder det fra Jan Jespersen.

For lang sagsbehandling

I handicaporganisationerne har man længe omtalt forholdene som ”det store postnummer lotteri”, fortæller Jan Jespersen, og han uddyber:
– Som det er nu, bliver rekord mange handicapsager anket og vundet af borgeren, fordi kommunerne igen og igen står på bar bund, når det handler om den specialiserede viden mange af handicapsagerne kræver. Samtidig er det problematisk, at kommunerne både er dem der skal bevilge og betale. I mange tilfælde skeles der alt for meget til kommunernes økonomi, når der skal træffes afgørelser i dyre og komplicerede handicapsager, forklarer han.
Enhedslistens næstformand i Social- og sundhedsudvalget finder, at ved at adskille bevilling/sagsbehandling og betaling fra hinanden, vil økonomien være ude af billedet, og afgørelserne træffes alene på baggrund af behov og lovgivning.
– Sagsbehandlingstider er en anden ting, der har stor betydning for mennesker med handicap. For mens der sagsbehandles, bliver borgerens liv i mange tilfælde sat på pause. Her tænker jeg især på de bevillinger der handler om tildeling og reparation af hjælpemidler. I små kommuner er der oftest meget lang sagsbehandlingstid på handicapsager, og kommunernes sagsbehandlingstid er meget sårbare i forhold til sygdom blandt sagsbehandlere, siger Jan Jespersen.
Jan Jespersen er således ikke i tvivl om at retssikkerheden bliver styrket, hvis man flytter ansvaret fra kommunen til regionen.
– Regionen vil ikke skulle skele til kommunernes økonomi, og vil i kraft af sin størrelse kunne sagsbehandle hurtigere og være mindre så sårbar, i forhold til sygdom.
Men vigtigst af alt vil regionen vil have meget bedre forudsætninger for at opnå den specialviden, der kræves for at udføre en god og lovmedholdelig sagsbehandling, slutter Jan Jespersen.


Jan Jespersen (Ø): “Retssikkerheden vil blive styrket i regionen”

S: Brug for forandringer

Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Henning Urban Dam (S), vil ikke på nuværende tidspunkt udtale sig konkret om Stevns Kommune, men kommenterer gerne på det mere generelle niveau:
– Jeg anser det som nødvendigt, at sagsbehandlingen på området bliver styrket og mere ensartet på tværs af landet. En styrkelse af fagligheden er tiltrængt og det kan også være fint at samle det i større enheder. Jeg ved dog ikke helt, om en national løsning er svaret. Jeg håber dog, at borgerforslaget vil medføre en national, regional og lokal snak, der fører til forandringer på området, konstaterer Henning Urban Dam.

Handicaprådet: Forslaget er både godt og skidt

Handicaprådet på Stevns finder intensionerne om borgerforslaget om at handicapområdet flyttes fra kommunerne til region eller stat, som rigtig gode.
Ole Gjermandsen er formand for Handicaprådet, og Mogens Haugaard fra Nyt Stevns er næstformand, og de svarer i fællesskab:
– Det er glædeligt at problemstillingen om støtte og hjælp til handicappede borgere rejses, idet det er et komplekst problem, idet et handicap har mange facetter og kræver bred special viden. Vi frygter bare at virkeligheden er en anden end det intensionen er, siger de og præciserer:
– Regionen har i dag store udfordringer med at leve op til de forventninger vi som borgere har til en sygehusindlæggelse, og mange patienter hjemsendes meget tidligt i et behandlingsforløb, er derfor tror vi at handicapområdet vi drukne i disse udfordringer, lyder deres bekymring.
Handicaprådet på Stevns mener at specialviden i kommunerne hellere bør styrkes, det er her man er tættest på borgerne, og afstande til region eller stat vil virke uoverskuelige hvis man er i besiddelse af et fysisk handicap, lyder deres vurdering.
– Vi har et velfungerende handicapråd i Stevns kommune, hvor der sidder politisk repræsentation, og vi føler at vi via høringer har stor indflydelse på hvilke tiltag der bør implementeres når der f.eks. udarbejdes nye kommune og lokalplaner eller bygges nye anlæg. Desuden har vi muligheden hvert år til at tildele et skulderklap til en person der har gjort en særlig indsats for det lokale handicapområde, udtaler formandsskabet i Stevns Handicapråd.

Skriv en kommentar