(Last Updated On: 6. april 2021)

Borgermøde på befrielsesdagen

Klima: På kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts vedtog alle partier enstemmigt en ny spildevandsplan og en tilhørende miljøvurdering.

Planen sendes nu i høring i de næste otte uger.

Fokus på regnvand

Ved årsskiftet kom der en række nye krav fra Miljøministeriet om, at spildevandsplanen skal indeholde servicekrav for regnvandshåndtering.

I modsætning til tidligere spildevandsplaner indeholder den nye plan ikke kloakeringsprojekter i det åbne land, idet Stevns Kommune, ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen, er godt med om sådanne tiltag.

– Spildevandsplanen er en revision af vores nuværende spildevandsplan, og den fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand over de næste ni år. Fokus i den nye spildevandsplan er især på de regnvandsmæssige problemstillinger, herunder klimatilpasning og at vi får fjernet regnvand fra renseanlæggene, sagde borgmester Anette Mortensen (V) på mødet.

Mindsker oversvømmelse

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) kaldte planen og de medfølgende rapporter for spændende læsning.

– Et par af de mere konkrete projekter, som spildevandsplanen skitserer, er separering af regn- og spildevand i Store Heddinge og Strøby Egede. Vi har fået adskilt regn- og spildevand i vejarealerne i dele af Store Heddinge, og i den næste periode vil de berørte borgere, virksomheder og kommunen skulle adskille det på egne grunde, lød det fra udvalgsformanden som fortsatte:

– Der er en revideret tidsplan for separeringen i den del af Strøby Egede, som mangler. Det skal sikre, at regnvand ikke længere skal gennem renseanlæggene, og at risikoen for oversvømmelser mindskes, da vi får reduceret overløb i de fællesledninger, som vi bruger i dag.

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet, og konkluderer bl.a., at der ”ikke vil være negative påvirkninger af hverken vandområderne i vandløbene eller de beskyttede såkaldte Natura 1000-områder Tryggevælde Å og Stevns Rev.”

Verdensmål medtaget

Alle partier stemte for planen, og Line Krogh Lay (R) glædede sig over, at Stevns havde handlet hurtigt med separatkloakering.

– Og så ser jeg, at FN’s Verdensmål er med i arbejdet. Positivt. sagde hun.

Varly Jensen fra DF gjorde opmærksomt på det kommende digitale borgermøde den 5. maj.

– Det er vigtigt at borgerne får at vide, at de selv har ret til at separere, fremhævede han.

Spildevandsplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside/planportal, hvor borgerne kan komme med bemærkninger, ligesom på borgermødet i maj.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Spildevandsplanen.
sky

Hvad er en Spildevandsplan?

  • En spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen, og det er en plan for de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.
  • Planen udgør bl.a. grundlaget for at kommunen kan meddele påbud om ændringer af spildevandsforholdene.
  • Stevns Kommunes spildevandplan 2021-2030 er samtidigt en revision og sammenskrivning af den nuværende spildevandsplan og vedtagne tillæg.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar