(Last Updated On: 18. maj 2021)

Vejdirektoratet talte for sydlig løsning

Borgermøde: Vejdirektoratet har færdiggjort deres VVM-undersøgelse (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en ny vejforbindelse til Stevns, og tirsdag aften i sidste uge afholdtes et digitalt borgermøde, hvor ansatte ved Vejdirektoratet fremlagde deres konklusioner og efterfølgende besvarede de mange spørgsmål fra deltagerne.

I indledningen blev tilhørerne præsenteret for VVM-undersøgelsens formål som værende:

’Bl.a. at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge og at skabe en mere direkte forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet’.

De tre undersøgte rutealternativer er de såkaldte rute A, rute B og rute B-b, illustreret med hhv. rød og blå linjeføring på et landkort.

De tre undersøgte ruter. (Kort: Vejdirektoratet)

Efter Vejdirektoratets gennemgang af de væsentligste resultater fra VVM-undersøgelsen, blev der åbnet op for spørgetiden, hvor tilhørerne via en kontaktformular på hjemmesiden kunne indsende deres spørgsmål.

Projektleder Maiken Kiefert Møller Thomsen oplyser til Stevnsbladet, at godt 200 tilhørere overværede det to timer lange møde og at der indløb cirka 180 spørgsmål.

Flere af spørgsmålene omhandlende de sammen emner; natur- og miljøforhold, trafikale forhold, ejendomsforhold og endelig rutealternativerne.

Hvad angår spørgsmålene om de undersøgte vejruter, ytrede flere deres holdninger til og argumenter for og imod de undersøgte ruter og havde forslag til alternative ruter.

Opgaven var givet på forhånd

En klar tendens for spørgsmålene – og kommentarerne – til rutealternativerne var et gennemgående ønske om et mere nordligt alternativ end de tre alternativer, der var blevet præsenteret.

Til disse spørgsmål var svaret enslydende, at Vejdirektoratet havde gennemført VVM-undersøgelsen på baggrund af et kommissorium med forudbestemte rutealternativer.

Som områdechef i Vejdirektoratet, Tine Lund Jensen også fremhævede flere gange i løbet af borgermødet, så er VVM-undersøgelsen foretaget på baggrund af et kommissorium. Et sådant er en udtalelse fra en forvaltningsmyndighed, der indeholder dels en beslutning om at nedsætte en kommission, dels angivelse af, hvilke opgaver kommissionen skal varetage. Det har derfor ikke været Vejdirektoratets opgave at undersøge andre ruter end de af politikerne besluttede.

– Kommunalpolitikerne i Stevns og Køge har peget på, hvilken korridor til en vej, man har undersøgt. En nordligere linjeføring var med i forundersøgelsen, men den blev fravalgt af kommunalbestyrelserne i Stevns og Køge, sagde Tine Lund Jensen.

B og B-b er brugbare alternativer

I gennemgangen blev tilhørerne præsenteret for de tre alternativer ift. faktorer såsom vejkorridorens forløb, vejenes længde og pris, støjpåvirkning, natur, herunder fundet af bilag IV-arter, som til dels kan imødekommes med afværgeforanstaltninger. Men især tre typer af flagermus: De langørede, de bredørede og frynseflagermusene, vurderes at skrinlægge rute A-vejføringen, den nordligste af de tre:

– Der er stor risiko for, at de tre arter, som er lavtflyvende og lysfølsomme, særligt på rute A vil være udsat for trafikdrab selvom der gennemføres afværgeforanstaltninger. Bilag IV-arterne er strengt beskyttet ifølge paragraf 11 i Habitatsbekendtgørelsen. Ruterne b og B-b anses for værende tilfredsstillende alternativer, lød argumenterne fra projektleder Maiken Kiefert Møller Thomsen fra Vejdirektoratet.

Det er en mulighed at udfordre EU-Habitatsbekendtgørelsen.

– Men det vil ikke være vores anbefaling at gøre det. Da der foreligger et brugbart alternativ med linjeføring B og B-b, er det vores vurdering, at man vil tabe sådan en sag, sagde Tine Lund Jensen, og Vejdirektoratets vurdering er derfor, at det vil være meget vanskeligt at gennemføre linje A.

Denne visualisering viser en vejbro henover Tryggevælde Ådal. (Visualisering: Vejdirektoratet)

Økonomi og støj

Trafikaflastningstal og samfundsøkonomi blev også præsenteret, og fagprojektleder Anders Tønning oplyste, at alle tre alternativer – baseret på de tre nøgletal: Nettotnutidsværdi, nettogevinst og interne rente – alle i forskellig grad er samfundsøkonomisk rentable.

Også støjgener blev gennemgået, og på Vejdirektoratets hjemmeside kan man se støjkort og få fornemmelse af, hvordan den nye landevej lyder ved at lytte til lydeksempler – se vejdirektoratet.dk/vvm/miljoe/stoej.

På hjemmesiden er det også muligt at se eller gense borgermødet.

Høringsfrist forlænget

VVM-undersøgelsen er lige nu i høring, og fristen for at indlevere høringssvar er rykket en uge længere frem til den 11. juni.

Det er derfor stadig muligt at indsende sit høringssvar, ligesom det også fortsat er muligt at stille spørgsmål som vedrører en konkret ejendom. Spørgsmål kan sendes direkte til Maiken Kiefert Møller Thomsen på mkmt@vd.dk eller til landsinspektør Marius Skjødt på mfsk@vd.dk.

Efter den afsluttende høring skriver Vejdirektoratet deres indstilling til ministeren og herefter skal der træffes politisk beslutning.
rmh

Fakta om projektet

Med en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet

  • Vejdirektoratet har i 2017-2018 gennemført en forundersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns, som resulterede i de konkrete forslag til en vejforbindelse til Stevns.
  • Forundersøgelsen er nærmere beskrevet i Vejdirektoratets rapport nr. 591 – Ny vejforbindelse til Stevns fra 2018.
  • Med aftale af 30. november 2018 om Finansloven 2019 blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns.
  • Kommissoriet (opgavebeskrivelsen, red.) for projektet kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside under »En vejforbindelse til Stevns«.

På Vejdirektoratets hjemmeside beskrives følgende som oplægget til, at der bør anlægges en ny vej, som kan afhjælpe de nuværende problemer:

  • De trafikale udfordringer i myldretiden resulterer i daglige forsinkelser på Strandvejen og giver pres på vejnettet gennem Køge. Vordingborgvej mellem Herfølge og Køge er ligeledes stærkt belastet af denne trafik. Med en forventet stigning i befolkningstallet i Stevns kommune, og den høje udpendling fra kommunen, forventes en stigende trafik i korridoren mellem Stevns og Køge.

VVM-undersøgelsen omfatter:

  • Forslag A: ca. 13,5 km lang vejforbindelse med forløb fra Sydmotorvejen gennem Vallø Storskov, nord om Hårlev og nord om Klippinge.
  • Forslag B: ca. 17,5 km lang vejforbindelse med forløb fra Sydmotorvejen syd om Vallø Storskov, syd om Hårlev og syd om Klippinge.
  • Forslag B-b: ca. 17 km lang vejforbindelse med forløb fra et sydligere punkt på Vordingborgvej, syd om Kanderød og Vallø Storskov, syd om Hårlev og syd om Klippinge.

Landskabet på Stevns fremstår som et landbrugs- og herregårdslandskab, med stor naturmæssig, landskabelig og kulturhistorisk værdi, hvorfor der blandt andet har været særligt fokus på Natura 2000-området Tryggevælde Å, Vallø-fredningen samt fredskoven Vallø Storskov i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Kilde: Vejdirektoratet

Skriv en kommentar