(Last Updated On: 12. april 2021)

Statsvej til Stevns er med i regeringens trafikudspil. Det er en renovering af Østbanens skinner til gengæld ikke. Og dagen efter regeringsudspillet kom så konklusionerne fra VVM-undersøgelserne for en ny statsvej til Stevns, og her afvises ’nord om Hårlev’-forløbet, som ellers var den foretrukne løsning i kommunalbestyrelsen.

Kommende vejprojekter ifølge regeringens udspil til vejprojekter. (Kortgrafik fra Infrastrukturplanen, figur 4, side 11)

Stevns: Torsdag i sidste uge præsenterede regeringen deres udspil til en ny infrastrukturplan, som har fået navnet ’Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035’.

På et Danmarkskort i planen er bl.a. indtegnet en fuldt optegnet grøn streg i Stevns Kommune. Ifølge signaturforklaringen viser disse streger ’Nye vejanlæg’, og der er således lagt op til et nyt vejanlæg, som giver vejforbindelse fra motorvejsnettet til Stevns.

Det vakte på dagen stor glæde blandt flere lokale stevnsborgere, bl.a. hos Anette Mortensen (V) på borgmesterkontoret i Store Heddinge. Men her varede glæden dog ganske kort, for dagen efter blev kommunalbestyrelsens foretrukne løsning om en vejforbindelse nord om Hårlev afvist.

Flagermus bremser nordlig løsning

Vejdirektoratet har sideløbende med udarbejdelse af trafikudspillet gennemført en VVM-undersøgelse af en ny statsvej til Stevns, og den blev fredag sendt i høring. Resultatet af VVM-undersøgelsen viser, at en vejføring nord om Hårlev ikke umiddelbart er en mulighed, idet der er flagermus i Vallø Storskov. Flagermusene er såkaldte bilag IV-arter, som er arter, der er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.

I den forbindelse udtalte Anette Mortensen fredag eftermiddag i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune:

– Jeg glædede mig oprigtigt i går, da regeringen satte pengene til vejen ind i deres udspil til en ny infrastrukturplan. Udspillet viser, at regeringen tager de stevnske pendleres daglige trængsler på vejen alvorligt, og derfor er det også så meget desto mere ærgerligt at få resultatet af VVM-undersøgelsen i dag.

Vejdirektoratets undersøgelse viser, at der kan anlægges en vej, men ikke der hvor en enig kommunalbestyrelse ønskede den – nemlig nord om Hårlev.

Stevns er med regeringens udspil til en infrastrukturplan kommet endnu et skridt nærmere en ny statsvej fra Stevns til motorvejsnettet. Vejdirektoratets VVM-undersøgelse vender tommelfingeren ned til ’nord for Hårlev’-løsningen (A), men mange forudser, at en sydligere forbindelse (B og B-b) vil aflaste trafikken i den nordlige ende af kommunen i ringe grad. (Modelfoto: Colourbox)

Er alle sten blevet vendt?

– Tilbage i oktober 2019 fremsendte en enig kommunalbestyrelse et høringssvar til Vejdirektoratet, hvor vi tydeligt tilkendegav, at vi har en interesse i så nordlig en løsning som mulig. Den vejføring, Vejdirektoratets VVM-undersøgelse nu peger på som mulig, ligger langt fra det oprindelige, nordlige udgangspunkt. En vejføring, som går syd om Hårlev, bidrager ikke nævneværdigt til at sænke den massive trafikbelastning gennem Strøby Egede, den er dyrest og har herudover den dårligste samfundsøkonomiske forrentning i forhold til de skitserede scenarier, hvilket

Vejdirektoratets egne tal også underbygger, siger borgmesteren, som gerne vil udfordre Vejdirektoratets konklusioner:

– Jeg kunne derfor godt tænke mig, at der blev set lidt nærmere på vejføringen nord om Hårlev, for er alle sten vendt? Er det reelt ikke en mulighed, eller findes der veje at gå, som både tilgodeser vejens placering og hensynet til bilag IV-arter?, spørger Anette Mortensen, som nu vil gå VVM-undersøgelsen meget mere nøje igennem.

De tre vejforslag, som indgår i Vejdirektoratets VVM-redegørelse for. Tre typer af flagermus vanskeliggør mulighed A. (Kortillustration: Vejdirektoratet)

Dernæst skal kommunalbestyrelsen drøfte indholdet i det høringssvar, som Stevns Kommune skal sende afsted inden fristen den 4. juni.

– Alternativt må vi tilbage i arbejdstøjet og se på andre scenarier; blandt andet dem Vejdirektoratet i øvrigt lagde frem, da arbejdet med forundersøgelsen startede, siger borgmesteren.

Fakta om statsvej og VVM-undersøgelse

Projektet omhandler en 2-sporet landevej med hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

VVM betyder Vurdering af Virkning på Miljø.

Vejdirektoratet har VVM-undersøgt tre følgende mulige vejføringer:

  • Forslag A: ca. 13,5 km lang vejforbindelse med forløb fra Sydmotorvejen gennem Vallø Storskov, nord om Hårlev og nord om Klippinge.
  • Forslag B: ca. 17,5 km lang vejforbindelse med forløb fra Sydmotorvejen syd om Vallø Storskov, syd om Hårlev og syd om Klippinge.
  • Forslag B-b: ca. 17 km lang vejforbindelse med forløb fra et sydligere punkt på Vordingborgvej, syd om Kanderød og Vallø Storskov, syd om Hårlev og syd om Klippinge.

Man kan læse mere om VVM-undersøgelsen og indsende sine bemærkninger til undersøgelsen i hele høringsperioden, som løber fra 9. april til 4. juni 2021 på:

Kilde: Vejdirektoratet

Ikke et ord om Østbanen

Regeringen vil i alt prioritere 47 milliarder kroner til nye vejprojekter, som dels ’skal sikre gode veje til hele landet og til at afhjælpe trængslen der, hvor danskerne holder i kø’, som det står skrevet i udspillet.

Til gengæld er der i afsnittet om ’Kollektiv transport skal være attraktiv’ intet at læse om penge til nye skinner på Østbanen.

Det er Region Sjælland, som har ansvaret for vedligehold af lokalbanernes skinnenet, men da regionen ikke har pengene, har der den seneste tid været politisk pres fra flere sider for en skinnerenovering finansieret af staten.

Skinnerne på Østbanen er nu så nedslidte, at togene kører med nedsat hastighed og antallet af afgange er reduceret. Østbanen har i marts været i høring i Folketingets Transportudvalg, hvor transportminister Benny Engelbrecht (S) deltog. I flere omgange har Østbanen været en del af forhandlingerne om økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) har siddet for bordenden.

– Østbanen må ikke blive en kastebold mellem Transportministeriet og Finansministeriet. Den er en livsnerve for det østlige Sjælland. Jeg havde håbet, at den nylige høring om lokalbaner havde gjort større indtryk. Nu håber og forventer vi, at Folketinget i forhandlingerne finder midlerne til sporrenovering af Østbanen, så også borgerne på det østlige Sjælland kan få sikkerhed for attraktiv og klimavenlig kollektiv trafik, siger regionrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse fra Region Sjælland, hvar han fortsætter:

– Jeg noterer mig, at der er afsat en pulje på 6,5 mia. kr. til bedre kobling mellem land og by. Det vil være oplagt at finansiere nye skinner til Østbanen via denne pulje.

Ej heller cykelstier eller ladestandere til Stevns

I udspillet har regeringen desuden afsat en ramme på 0,5 milliard kroner frem mod 2030 for at understøtte udrulningen af ladestandere. Det vil ifølge Vejdirektoratet medføre, at der kan etableres godt 50 ladeparker med cirka 630 lynladepladser.

Der er også afsat midler til forbedring af cykelinfrastrukturen, bl.a. med nye cykelstier, puljemidler og etablering af et nyt cykelråd.

Da planerne for såvel ladestandere og cykelinfrastruktur er knyttet til statsvejnettet, er der ikke i kortoversigterne indtegnet nye tiltag i Stevns Kommune, som ikke har statsveje – endnu i hvert fald.

Nu skal der forhandles

I regeringens udspil til infrastrukturplanen er afsat i alt 106 milliarder til nye infrastrukturprojekter frem mod 2035, heraf er 47 milliarder afsat til vejprojekter, mens omkring 40 milliarder er afsat til den kollektive trafik og endelig er der afsat midler til bl.a. ladestandere, cykelinfrastruktur og -projekter, flere stærekasser mm.

Mens udspillet er specifikt hvad angår projekter, rummer det ingen bud på, hvornår de enkelte arbejder går i gang. Prioriteringen af projekterne er overladt til de forhandlinger, der nu går i gang med deltagelse af alle Folketingets partier.

Da infrastrukturplanen således er et udspil til forhandling, er det ikke sikkert, at alt i planen bliver gennemført; ej heller statsvejen til Stevns, omend den også var en del af trafikplanerne i 2019, hvor den daværende VLAK-regering i marts indgik aftale med DF om bl.a. en vejforbindelse til Stevns.
rmh

 

Skriv en kommentar