(Last Updated On: 2. december 2019)

Nyeste kapitel i historien om statsvejen fra Stevns: Vejdirektoratet har nu ’indsnævret’ området for de mulige linjeføringer til 2 korridorer. Den nordlige af disse ligger på næsten hele strækningen HELT uden for det område, der ellers har været på tegnebrættet de sidste par år; Det område der blev varslet VVM undersøgelse i tidligere i år.

Den nordlige korridor gennemskærer Tryggevælde Ådal et nyt sted. Var en af forudsætningerne for at man kunne gennemskære et natura2000 område med et nyt vejanlæg ikke, at man gjorde det på et sted, hvor området i forvejen havde en gennemskæring (Tingvej) ? Korridoren fører gennem et stort sammenhængende skovområde med fredsskov, den går gennem et landskab udpeget som uforstyrret og skal friholdes for store teknisk anlæg af Stevns Kommune, bevaringsværdige landskaber, værdifulde kulturlandskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer og der ligger fortidsminder på dens vej.

Kan man virkelig flytte et så indgribende teknisk anlæg så meget, uden at det er et nyt projekt med nye undersøgelser og borgermøder?

Et af de emner, der for alvor fik skubbet gang i projektet, var, at Køge skulle aflastes for trafik (sådan blev det i hvert fald fremlagt for Køgeborgerne). Nu er valget så faldet på løsningen, der ikke kommer til at gøre nogen rigtig forskel i trafikken igennem Køge. Dermed forekommer en stor del af hele grundlaget for projektet at være faldet bort.

Set med samfundsøkonomiske briller forekommer projektet at være et ‘luksusprojekt’; at nogle få tusinde mennesker sparer nogle få minutter. Det forekommer bedre at bruge pengene på at opgradere Østbanen? Stevns vil lide mere under, at betjeningen fra Østbanen forringes end at man dropper et vejprojekt, der i forvejen forekommer lidt irrelevant for Stevns. Staten hævder, at banen er regionens ansvar – regionen siger, de ikke har pengene. I virkeligheden er det jo i sidste ende det samme sted pengene kommer fra. Det skulle vel ikke være svært for en regering bestående af et parti, der ikke var en del af transportforliget, at droppe et projekt, der virker så forkert på så mange måder.

Vi flyttede fra Køge til Stevns i 2018. Forinden undersøgte vi grundigt, hvor planerne for vejen lå og fandt en ejendom, der lå nord for Endeslev i god afstand af de planer, der tilsyneladende var for statsvejen. Vi har bygget nyt hus og ny driftsbygning og investeret alle spareskillingerne i at komme til at bo herude, hvor vi kunne finde det, man ikke kan finde i Køge mere: fred og ro. Nu risikerer vi at få en stor vej som nabo og et værditab i millionklassen; en skæbne vi deler med hundredevis af andre beboere herude i det åbne land.

Vi pendler begge dagligt til Københavnsområdet. Vi flyttede herud med åbne øjne vel vidende, at det ville give os ca. 15-20 min mere hver vej hver dag. Det gjorde vi, fordi fred og ro betyder mere for os end en lille smule kortere transporttid. Jeg har hørt andre pendlere udtrykke samme holdning.

Vil man virkelig ‘ofre’ et natura2000 område, bevaringsværdige landskaber og en stor sammenhængende skov, for at få borgere kan komme ikke ret meget hurtigere til motorvejen? Og så har man desuden valgt at ignorere, at den tosporede motorvej nordpå vil sande til, hvis der ledes endnu mere trafik den vej.

Hos vores lokalpolitikere er der ingen hjælp at hente, da de har stirret sig blinde på, at staten vil tilføre vores område nogle penge. Men for hvilken pris?

Med venlig hilsen

Thomas og Mette Marie Andersen
Magistraten 3
Magistratshuse lidt nord for Endeslev
Hårlev

Skriv en kommentar