(Last Updated On: 16. maj 2019)

Her besigtiges området ved Kulstien. (Foto: Anita Pedersen)

Stevns Klint: I 2002 blev spørgsmålet om en eventuel fredning af Stevns Klint for første gang taget op af Danmarks Naturfredningsforening (DN), som dengang rejste en fredningssag. Sagen kom for det lokale fredningsnævn, der i 2004 afviste, at klinten skulle fredes. Det var med stemmelighed, hvorfor formandens stemme blev afgørende – og han var imod en fredning.

Stevns Kommune indgik dengang en frivillig aftale med de 52 private lodsejere, der har jord ud til klintekanten – fra Boesdal i syd til Bøgeskov Havn i nord. Strækningen fra Rødvig til Boesdal Kalkbrud er allerede fredet. I alt udgør Trampestien et cirka 22 kilometer langt stiforløb mellem Rødvig og Bøgeskov Havn.

Dengang var kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune imod en fredning.

Verdensarv

Ti år senere, i 2014, blev Stevns Klint udpeget som verdensarv af Unesco.

DN valgte derfor – og denne gang i samarbejde med Stevns Kommune – at rejse en ny fredningssag.

Det lokale fredningsnævn afsagde i 2017 en enstemmig kendelse om, at Stevns Klint skal fredes. Til gengæld blev DN’s ønske om et 25 meter dyrkningsfri bræmme langs hele kysten afvist.

Derfor valgte DN at anke kendelsen med krav om skærpelse. Botanisk Forening bakker op om anken. Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes anket kendelsen, da foreningen – for at beskytte vandrefalkens ynglesteder – ønsker et totalt flyveforbud over Stevns Klint.

Modsat ønsker langt den overvejende andel af lodsejerne ikke en fredning, men vil i stedet fortsætte med den frivillige aftale om Trampestien.

Fra syd mod nord

Søndag i sidste uge og mandag kom Miljø- og Fødevareklagenævnet til Stevns for dels at besigtige Stevns Klint, dels at afholde et offentligt møde umiddelbart efter besigtigelsen.

Første stop for nævnet var søndag eftermiddag ved Boesdal Kalkbrud, hvorfra turen fortsatte nordpå, dels til fods, dels ved kørsel. Første dag sluttede i Højerup, og det var også mødestedet mandag morgen, hvor besigtigelsen fortsatte videre mod Bøgeskov Havn.

Med på besigtigelsen var repræsentanter fra Stevns Kommune, repræsentanter fra DN, flere lodsejere og andre interesserede.
rmh

Skriv en kommentar