(Last Updated On: 10. maj 2019)

Det fælles indgangsparti til den nye hal og Stevnsbadet ligger i forbindelse med en stor indbydende forplads og danner knudepunkt for bygningerne og for stiforbindelserne, både på udeområdet og til Store Heddinge centrum og skoven. (Skitse: Stevns Kommune)

Store Heddinge: På seneste udvalgsmøde i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) tilsluttede et enigt udvalg sig forvaltningens anbefalinger for placeringen af den nye Stevnshal.

Et større byggefelt har tidligere været udpeget, og nu er den endelige placering indenfor dette byggefelt således blevet besluttet. Hallen skal bygges vest for Stevnsbadet med den korte facade mod svømmehallen, mens den lange facade af den nye hal vil løbe parallelt med Parkvej; dog ikke helt ud til vejen, for mellem Parkvej og den nye Stevnshal ligger som bekendt Munkegården.

Den nye Stevnshal og Stevnsbadet bygges sammen med en mindre fællesbygning, der vil fungere som fælles indgang til de to haller. Det er også her, et cafeteria vil blive placeret.

Udtryk og økonomi

Argumenterne for denne placering er flere og omhandler såvel det arkitektoniske udtryk, herunder samspillet med Stevnsbadet, som økonomien.

Placeringen med de korte facader parallelt med Stevnsbadet i øst og mod centrum i vest vil virke mindre dominerende, når man kommer fra midtbyen. Samtidig vil denne placering sikre et kig til Stevnsbadets arkitektoniske hovedfacade.

Desuden er den valgte placering økonomisk at foretrække, da det vil være dyrere at bygge den nye hal, hvis den placeres på den del af byggefeltet, hvor den gamle svømmehal lå, idet der her vil være øgede udgifter til fundering.

Det hvide felt viser det område, hvor den nye Stevnshal kommer til at ligge. (Kortmateriale: Stevns Kommune)

– Og så giver placeringen også bedre liv mellem hallerne og boldbanerne. Og den grønne kile fra Munkegårdsparken vil lede de besøgende naturligt hen til hallens hovedindgang, forklarer udvalgsformand for AET, Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

I den anden løsning, som forvaltningen har arbejdet med, var hallen også placeret vest for Stevnsbadet, men i nord-sydgående retning, altså med den korte facade ud mod Parkvej og den lange mod Munkegårdsparken, hvilket bl.a. betød, at hallen dels ville ’skygge’ væsentlig mere for Stevnsbadet, og at den delvist skulle bygges på det område, hvor den gamle svømmehal var, hvilket ville give øgede udgifter til fundering.

Parkering og adgang

Det nye halbyggeri vil blandt andet reducere antallet af de nuværende parkeringspladser. Forvaltningen arbejder nu med at belyse såvel parkeringsmuligheder som adgangsforhold nærmere. Blandt andet vil udvalget på deres næste møde blive præsenteret for resultaterne af en undersøgelse af det reelle behov for antallet af parkeringspladser i området, som gennemføres i øjeblikket.

Den endelige beslutning for vejadgang og parkering skal træffes på næste udvalgsmøde, som afholdes den 12. juni.

Forinden bliver der den 21. maj afholdt et informationsmøde med repræsentanter for brugerne.

Der vil desuden blive nedsat en brugergruppe bestående af de foreninger, der er i den nuværende hal og som får plads i den nye Stevnshal.

Helhedsplanen for området omkring hallen skal vedtages den 19. august.
rmh

Skriv en kommentar