(Last Updated On: 27. september 2021)

Stevns: Tirsdag formiddag i sidste uge præsenterede repræsentanter for et stort flertal af den samlede kommunalbestyrelse deres budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-25.

Bag budgetforliget står partierne Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Således står i alt 15 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag budgettet, der nu er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen, som skal andenbehandle budgettet tirsdag den 5. oktober 2021.

Det var de samme politikere, der stod bag sidste års budgetforlig, mens partierne Dansk Folkeparti og Nyt Stevns igen i år står uden for budgetaftalen.

Nederst fra venstre er det Mikkel Lundemann (K), Henning Urban Dam (S), Anette Mortensen (V) og Jan Jespersen (SF). Øverst fra venstre ses Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (S), Line Krogh Lay (R) og Sejer Folke (EL). (Foto: Erik Nielsen)

Uændret skatteprocent

Forligsparterne beskriver indledningsvist næste års budget som en fortsættelse af budget 2021, og i aftaleteksten står bl.a.:

’Stevns Kommunes budget 2022-2025 hviler på de trædesten, som blev lagt med sidste års budget. Aftaleparterne er fortsat af den opfattelse, at det nuværende niveau for skatteudskrivning er nødvendigt for på såvel kort som længere sigt at kunne fastholde det fornødne udgiftsniveau på henholdsvis drift og anlæg.

Desuden beskrives i aftaleteksten flere forhold, der påvirker det nye budget: coronapandemien, seniorpensionsordningen samt stigende udgifter på de specialiserede socialområder og som følge af den demografiske udvikling.

– Jeg glæder mig til, vi vedtager budgettet den 5. oktober, og kan se tilbage på en god og konstruktiv budgetproces, hvor alle har givet og taget. Traditionen tro har forligspartierne valgt en række politiske fokuspunkter, hvoraf nogle handler om at fortsætte og fastholde det gode arbejde, som er i gang, og andre handler om nye tiltag, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

Udpluk fra budgetaftalen

På pressemødet fremlagde politikerne på skift nogle af de politiske fokuspunkter, som budgetforliget tilgodeser.

Formanden for Social og Sundhedsudvalget Henning Urban Dam (S) fremhævede bl.a. en opnormering i myndighedsafdelingen med to permanente stillinger, at puljen til ældre med stort plejebehov gøres permanent og at hjemmeplejen i den sydlige del af kommunen igen splittes i to, således at en del af hjemmeplejepersonalet rykker retur til Rødvig. Der er også afsat midler til at udvikle nye tiltag og væresteder målrettet unge borgere op til 25 år samt et nyt medborgerhus i Store Heddinge og så forventes en ny Børn- og Ungepolitik at blive vedtaget inden udgangen af 2021.

Venstres Bjarne Nielsen fremhævede erhvervsklassetilbud for unge samt den nye cykelsti i Lille Heddinge, der etableres i 2022-23. Der er i overslagsårene desuden indsat cykelsti mellem Endeslev og Hårlev samt en cykelsti langs Stevnsvej i Strøby Egede mellem Solgårdsparken og Bakkegårdsvej; en gennemførelse af begge disse projekter er dog under forudsætning om tilskud fra den statslige cykelpulje. Endelig fremhævede Bjarne Nielsen effektivisering af det administrative arbejde, en proces, der bl.a. indebærer, at budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder på skift analyseres og afdækkes grundigt for herved at skabe et solidt grundlag for at foretage de nødvendige prioriteringer. Dette arbejde vil strække sig over årene 2022-2024.

Mikkel Lundemann (K), udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme nævnte dels udviklingen af Stevns Klint, herunder det kommende besøgscenter samt styrkelse af fleksjobindsatsen. Desuden fremhævede han planerne om at omdanne Hårlev Bibliotek til et Kultur- og Børnehus, hvor flere børn og unge kan få udviklet og forbedret deres læsefærdigheder. Også et andet større byggeri, Stevnshallen, blev omtalt. Stevnshallen forventes indviet i indeværende år, mens rummet, der skal indrettes som skydebane forventes først færdig i 2022.
– Vi er enige om, at rummet anvendes som skydebane, men det er et krav, at skytteforeningerne inden udgangen af 2021 etablerer en ny fælles skydebaneforening, en paraplyorganisation, sagde AET-formanden.

Den nye forening får bl.a. til opgave at indhente den nødvendige, supplerende finansielle støtte fra fonde mm. til færdiggørelse af skydebanen.

Sejer Folke fra Enhedslisten glædede sig over, at budget 2022 er uden forringelser på velfærdsområdet og han fremhævede både flytningen af dele af hjemmeplejen til Rødvig og det nye Kultur- og Børnehus i Hårlev.

Radikales Line Krogh Lay fremhævede styrkelsen af Stevns Klint som en turistdestination med fokus på bæredygtighedsprincipperne, som hun håber bliver en løftestang for hele kommunen. Desuden nævnte hun de ekstra afsatte midler til fripas til udsatte børn og unge samt muligheden for gratis musikundervisning til børn i Stevns Kommune.

Jan Jespersen fra SF fremhævede, at de gode takter fra indeværende år på børne- og ældreområdet med budgetforliget vil fortsætte til næste år, og så var han glad for at der dels var afsat penge til mere biodiversitet, og desuden til gennemførelse af en analyse af specialundervisningen.

Ovenstående er kun udvalgte fokuspunkter, og det samlede budgetforlig kan læse på Stevns Kommunes hjemmeside:

stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/oekonomi_fakta/budget/stevns_kommune_budgetforlig_2022.pdf.

Der er i 2022 afsat 33,6 mio. kr. til skattefinansierede anlægsudgifter, mens der budgetteres med et kassetræk på knap 7 mio. kr. i 2022. For hele den 4-årige periode er et samlet kassetræk på 105 mio. kr.

– Stevns Kommune har over de næste fire år en estimeret kassebeholdning på 180 mio. kroner. Med et samlet kassetræk på 105 mio. kr. vil der stadig være likviditet, så Stevns Kommune har en fornuftig økonom, forklarede Bjarne Nielsen.

Budgettet andenbehandles på et møde i kommunalbestyrelsen tirsdag den 5. oktober.
rmh

Skriv en kommentar