(Last Updated On: 7. oktober 2019)

Alle de arealer, der har en farvet skravering på kortet, er beskyttet natur. Det grøn-skraverede er beskyttet eng. Det rød-skraverede er mose. (Kortoversigt: Miljøportalen)

1. Der er ikke tale om, at der skal gives en dispensation til kommuneplanen. Men et eventuelt regnvandsbassin eller byggeri på Ådals Mark vil kræve et tillæg til kommuneplanen. Det kræver heller ikke en dispensation fra helhedsplanen for Ådalen, hvis rettesnor og formål er at sikre sammenhæng i Ådalen, landskabeligt og oplevelsesmæssigt, sikre dyre- og planteliv og samtidigt forbedre borgernes og besøgenes mulighed for rekreation, motion og oplevelser.

2. Flertallet i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget har bedt forvaltningen se på mulighederne for bassin/boliger på grunden, herunder også bundforhold og risiko for oversvømmelser, der kan umuliggøre et byggeri.

3. Helt formelt kan siges, at planlægning ikke danner præcedens, det er myndighedsafgørelser alene, der danner præcedens, hvor lignende sager skal behandles ens.

4. Det er en problemstilling, der er til at mærke for pendlertrafikken. Der bliver arbejdet på en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet, der giver lidt af løsningen på trafikmængden gennem Strøby Egede.

5. Men tilbage står, at der mangler mindre boliger og meget gerne lejeboliger, som de to workshops forud for udviklingsplanen for Strøby Egede også gav udtryk for. Fællesskabets interesse er vel den sum, der står tilbage, når særinteresserne er trukket fra. Og opfattelsen af fællesskabets interesse står og falder med, hvor man selv er i interessefeltet.

Jeg ser her i læserbrevet og på opslag på facebook, at Ådals Mark er beskrevet som beskyttet naturområde. Det er ikke korrekt, Ådals Mark er jord beliggende i landzone og er ikke omfattet af naturbeskyttelse, udover en mindre sø og den åbeskyttelseslinje, der er i området. Og denne linje har udvalget protokolleret skal respekteres.

Flemming Petersen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre
Formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget

Skriv en kommentar