(Last Updated On: 18. december 2019)

Sådan skriver Vråby Bylaug i et brev stilet til Transportministeren, Vejdirektoratet og tre borgmestre

På kortet ses de oprindelige linjeføringer, der tidligere er blevet skitseret. De to nederste, hhv. alternativ 7 og 8, er de to såkaldte undersøgelseskorridorer, der nu arbejdes videre med i Vejdirektorat.

Vråby: Vejdirektoratet har i deres videre arbejde med en ny statsvej fra Stevns til motorvejen indsnævret arbejdet til to undersøgelseskorridorer for linjeføringen: enten nord om Klippinge og Hårlev og videre gennem Vallø Storskov – eller syd for Klippinge, Hårlev og Vallø Storskov.

Den sydligste af disse har fået Vråby Bylaug til at forfatte et brev med overskriften: ’Ny Stevnsvej syd om Hårlev – trafikpolitik på afveje. Stevns risikerer at få en ny vej til 600 mio. kr., som ikke afhjælper trafikproblemerne, men som i stedet ødelægger naturområder og splitter lokalsamfund’.

Brevet er dateret november 2019 og er sendt til Vejdirektoratet, Transportministeren samt borgmestrene i Stevns, Køge og Faxe kommuner.

Har ændret karakter

Vråby Bylaug gør i brevet opmærksom på, at det projekt, der oprindeligt blev sat i gang for at afhjælpe den stigende pendlertrafik fra Stevns gennem Køge – der især belaster Strandvejen syd for Køge samt hovedvejen gennem Køge – nu har udviklet sig til et projekt af en markant anderledes karakter, som kun i meget ringe grad vil afhjælpe det oprindelige formål.

’Placeringen af vejen synes nu mere styret af, hvor den ikke må ligge end af den mest optimale trafikmæssige løsning. Der er sent i processen foreslået en placering af vejen syd om Hårlev, som skærer små velfungerende lokalsamfund midt over. I Vråby Bylaug er vi sikre på, at Vejdirektoratet selv ville have foreslået denne løsning, som en af mange mulige på et tidligere stadie, hvis det havde været en god idé’, står der videre i brevet.

Snæversynet kommunalpolitik

Årsagen kan ifølge ordlyden i brevet tilskrives ’et lokalpolitisk spil fra Køge kommune og stærke lobbyinteresser, som har skubbet en tidligere foreslået løsning endnu længere sydpå’, og forbindelsen syd om Hårlev betegnes i brevet som et fravalg og ikke et tilvalg af Vejdirektoratets løsninger længere mod nord.

’Den landspolitiske bevilling til en ny vej på Stevns risikerer at ende som en uønsket gave uden returret, som lokalpolitikerne lægger et sted, som skaber færrest mulige protester, men som heller ikke vil fungere efter den hensigt og brugsanvisning, der fulgte med ’gaven’ til en underprioriteret landsdel. Vi finder det uacceptabelt, at snæversynet kommunalpolitik kan stå i vejen for trafikløsninger på problemet, der rammer en hel region’, står der videre.

Brevet afsluttes med et ønske om, at hele projektet gentænkes, med tanke på det oprindelige formål, således at de planlagte projektmidler kommer til gavn for alle beboere i Herfølge, Hastrup og Nordstevns samt det øvrige Stevns.

Brug pengene på Østbanen

– Stevns Kommune har ageret utrolig svagt i denne her sag. Mens Køge har sagt nej til alle løsninger, de er blevet præsenteret for. Med det nye, sydligste forslag bliver Faxe Kommune pludselig inddraget, men de er mig bekendt slet ikke blevet orienteret, uddyber Preben Aabo, der er formand for Vråby Bylaug, til Stevnsbladet.

Han mener ikke, at den sydlige løsning har nogen relevans, og hans anbefaling til politikerne er, at de bruger de 600 mio. kroner på Østbanen fremfor på en ny statsvej til Stevns.

– Østbanen hjælper langt flere pendlere, og samtidig er den mere CO2-venlig. Østbanen bør klart være politikernes førsteprioritet, fremfor en statsvej, der ikke længere har en relevans. Det virker som om, at vi nu skal have den vej, bare fordi vi kan, slutter Preben Aabo.
rmh

Fakta om statsvejen til Stevns

I marts i år præsenterede den daværende regering og Dansk Folkeparti en trafikinvesteringsplan for 2021-2030.

I aftaleteksten stod der:

»Strandvejen syd for Køge, samt Vordingborgvej/Ringvejen gennem Køge er begge belastet af pendlertrafik fra Stevns. Ved at etablere en ny vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Stevns kan disse veje blive aflastet, og samtidig kan forbindelserne til Stevns forbedres. Der gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet, som forventes afrapporteret i 2021. Aftaleparterne er enige om at afsætte 578 millioner kroner til en ny vejforbindelse til Stevns. Projektet igangsættes i 2024.«

Siden er et folketingsvalg afholdt og en ny Transportminister, Benny Engelbrecht (S), tiltrådt. Kort efter valget meldte Benny Engelbrecht ud, at han ville tilsidesætte forårets trafikforlig mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, og i stedet starte forfra med nye forhandlinger, der ifølge ministeren skal føre til »et bredt forlig«.

Transportministeren har siden afvist at udstede garantier for enkeltdele af forliget, før forhandlingerne starter.

At Vejdirektoratet gennemfører en VVM-undersøgelse af projektet skyldes, at der for denne del allerede er truffet politisk beslutning og bevilget penge til at lave en VVM-undersøgelse af den sydlige linjeføring.

Skriv en kommentar