(Last Updated On: 18. maj 2022)

Landets kommuner under ét havde sidste år det højeste sygefravær siden 2008. Tallet stiger også i Stevns Kommune, som nu ligger over landsgennemsnittet.

Af Henrik Fisker

Stevns: For blot nogle år siden kunne Stevns Kommune bryste sig af, at medarbejderne havde et lavt sygefravær sammenlignet med andre kommuner. Det lykkedes at få antallet af sygefraværsdage ned efter en fælles indsats vedtaget i kommunens MED-udvalg, der rummer både ledelse og medarbejdervalgte repræsentanter.

De tider er tilsyneladende forbi. Ifølge en ny opgørelse over sygefraværet i alle landets kommuner og regioner – udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) – lå fraværet i landets kommuner under ét sidste år i gennemsnit på 13,3 sygedage pr. medarbejder – en stigning fra 12,1 dage om året før. Dermed nåede sygefraværet på landsplan det højeste niveau siden 2008.

Men i Stevns Kommune var medarbejderne mere syge end i resten af landet. Her var sygefraværet på 14,2 dage pr. medarbejder – altså næsten tre hele arbejdsuger. Det svarer til, at kommunen året igennem har måttet undvære 6,2 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Tallene fra Stevns er marginalt højere end i Køge, men noget under niveauet i Faxe. Ifølge opgørelsen var sygefraværet højest i Odsherred Kommune med 16,8 sygefraværsdage på et år, mens Læsø Kommune lå i bund med 10,9 fraværsdage pr. medarbejder.

Ingen enkel forklaring

I Stevns Kommune har HR-chef Anton Svendsen ikke noget klart bud på, hvorfor tallet er steget.

– Der er desværre ikke nogen enkel forklaring på det stigende fravær. Fraværet har samlet set været stigende gennem de seneste år. Indtil for få år siden var Stevns Kommune én af de kommuner, der havde meget lavt fravær. Det er desværre ikke tilfældet for tiden. Der er generelt både stigende kort- og langtidsfravær, men med store variationer fra område til område, siger han.

Det er tilsyneladende ikke corona, der er skyld i det stigende fravær, selvom pandemien hærgede det meste af sidste år. En anden opgørelse viser nemlig, at sygefraværet faktisk faldt under corona – bl.a. fordi flere fik mulighed for at arbejde hjemmefra og dermed ikke udsatte sig selv eller andre for smitterisiko.

35 pct. er langtidssygdom

Derimod er det evident, at der kun skal nogle få langtidssygemeldinger til, før det påvirker tallet negativt. Et langvarigt behandlingsforløb som følge af en ulykke eller svær sygdom afføder adskillige sygefraværsdage, som spiller ind i statistikken, men som ikke siger så meget om medarbejdernes generelle sygefravær.

På landsplan opgør KRL, at omkring 35 procent af det samlede fravær skyldes langtidssygemeldinger, hvoraf halvdelen havde fravær på over fire måneder. Til sammenligning er de fleste sygemeldinger på to til syv dage. Omkring 25 procent af medarbejderne havde slet ingen sygefraværsdage i løbet af året.

I Stevns Kommune er det medarbejderne i hjemme- og sygedagplejen samt i dagtilbuddene, der har det højeste sygefravær. Dermed følger kommunen tendensen på landsplan, hvor social- og sundhedspersonale topper med et sygefravær på 18,4 sygedage om året.

Tidlig opfølgning

Anton Svendsen tilføjer, at der internt i den kommunale organisation er taget flere initiativer for at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Således har hovedsamarbejdsudvalget først på dette år vedtaget en ny politik om håndtering af sygefravær.

– Det indebærer, at vi gennemfører samtaler med syge medarbejdere tidligere og hyppigere end før. Fra midten af 2022 vil alle møder i vore samarbejdsudvalg drøfte håndtering af sygefravær. Derudover vil der ske en løbende rapportering til ledere om fraværet på deres område, og de steder, hvor fraværet er særligt højt, indkaldes lederen til møder med HR, hvor det drøftes, hvordan indsatsen kan skærpes, siger HR-chefen.

På ældre- og plejeområdet samt på dagtilbudsområdet er der desuden taget særlige analysemetoder i anvendelse med ekstern bistand.

– Det muliggør en målrettet og strategisk indsats i de enkelte enheder. Metoden forventes udbredt til andre dele af organisationen, siger Anton Svendsen, som tilføjer, at de nye tiltag skal ses i sammenhæng med kommunens løbende arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i organisationen.

Skriv en kommentar