(Last Updated On: 6. juli 2020)

Stevns: En tidsmæssig gennemgang af arbejdet viser:

2017: Stevns Kommune ansøger Task Forcen om at undersøge kommunens børnefaglige arbejde ift. udsatte børn og unge.

2018: Task Forcen analyser tyve sager. I juni foreligger Task Forcens første konklusioner, som viser:

 • Mangelfuld overholdelse af lovgivningen
 • Mangelfuld journalisering af sager
 • Mangelfuld overlevering mellem medarbejdere
 • Mangelfuld ledelsesfokus og procedurer

Stevns Kommune søsætter i kølvandet på de første konklusioner en ambitiøs udviklingsplan, som bl.a. indebærer:

 • Ansættelse af nye socialrådgivere for at nedbringe antallet af åbne sager
 • Nye procedurer og retningslinjer for sagsbehandling
 • Kompetenceløft af medarbejdere
 • Fokus på ledelse – herunder ansættelse af en leder for området

2020: Task Forcen udkommer med den afsluttende statusrapport, der viser:

 • Tendenser til bedre kvalitet i sagsbehandlingen, som dog forsat er præget af langsommelighed fra underretning til afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse
 • 4-månedersfristen for børnefaglige undersøgelser er stadig ikke overholdt omend der er svag tendens til bedre at overholde tidsfristen. I begge målinger er der eksempler på, at fristen overskrides med mere end et år.
 • Positiv tendens i forhold til brug af § 11 stk. 3-tilbud.
 • Eksempler på god inddragelse af børn og forældre i nogle sager, men inddragelse af børn og forældre i sagsforløbet er stadig ikke altid tilstrækkelig
 • Hvad angår børnesamtaler efter §48, vurderes at Stevns Kommune ikke overholder bestemmelsen i over halvdelen af de gennemgåede sager, hvor en samtale forud for afgørelsen ville have været relevant.
 • De børnefaglige undersøgelser er blevet mere fokuserede.
 • Der er stadig udfordringer ift. udarbejdelse af handleplaner i overensstemmelse med loven, men positivt er det, at der nu er udarbejdet retningslinjer for udarbejdelse af handleplaner og opsat krav om handleplan ifm. indstilling.

De afsluttende konklusioner bygger blandt andet på en undersøgelse af tyve nye tilfældigt udvalgte sager ud af i alt 500 sager, der dækker alt fra de helt tunge sager som eksempelvis tvangsanbringelser til de tidlige forebyggende indsatser, eksempelvis når der gennemføres to samtaler med en familie om isoleret problem for et barn. Dertil er det permanente sager for børn og unge med handicap.

Skriv en kommentar