(Last Updated On: 12. juli 2022)

Ekspropriationskommissionen gennemførte besigtigelsesforretninger på Stevns i sidste uge, og efterfølgende er det Faxe og Køges tur.

Af Klaus Slavensky

Formanden for Ekspropriationskommissionen, Henrik Hansen, bød velkommen og startede dermed en proces, som vil vare til starten af 2024. (Fotos: Klaus Slavensky)

 

 

 

Stevns: Hårlevhallen. Tirsdag den 28. juni kl. 9. Storskærm. Arsenal af kaffe- og tekander. Stolerækker. Borde med repræsentanter fra Lokaltog, Stevns Kommune, infrastrukturfirmaet Atkins Danmark, medlemmer af Ekspropriationskommissionen. Og så ca. 30 lodsejere fra de godt 96 ejendomme, der eventuelt bliver berørt af det forestående, store anlægsarbejde.

Større erstatningsarbejde

Det offentlige møde havde til formål at oplyse, dels om 13 planlagte ekspropriationsforretninger som kan vedrøre i alt 96 ejendomme langs jernbanestrækningen i Stevns Kommune, og dels løfte sløret for en tidsplan, som går frem til 2024.

Formanden for kommissionen, Henrik Hansen, bød velkommen, og fortalte om hvordan kommissionens medlemmer vil foretage besigtigelser i marken, der omfattede områder i bl.a. Vallø, Himlingøje, Lille Linde, Hårlev, Rødvig og Store Heddinge.

– Vi vil med vores besigtigelser fastslå detaljeringsgraden, og hvor det er påkrævet afholde separate møder med de enkelte lodsejere. Lokaltog gennemgår for øjeblikket projektet, og vi vil udarbejde en såkaldt protokol, som skal indsendes til Transportministeriet, som vil give Ekspropriationskommissionen bemyndigelse til at træffe afgørelser, sagde Henrik Hansen.

Han oplyste endvidere, at kommissionen følger reglerne for eventuel arealerstatning, der igen bygger på vurdering af handelsværdien, men som også kan inddrage mulig ulempeerstatning, idet der er mange erhvervsejendomme blandt lodsejere langs Østbanen. En af de største lodsejere er dog Stevns Kommune.

Nye skinner og sveller

Lokaltogs projektchef Henrik Jørgensen og projektleder Anders Dissing fra Atkins gav en orientering om forløbet med Lokaltogs totalrenovering af Østbanen på Stevns, der omfatter 48 km spor fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads.

Projektet har været i gang siden 2017, og 2021/22 er fase for projektering og udbud, og i 2023/24 vil arbejdet blive udført og forventes afsluttet i 2024. Region Sjælland har den 7.6.2021 vedtaget at starte projektet op, selv om bevillingen på oprindelige 600 mio. ifølge Lokaltog og Movia, nu skal dække udgifter til samlet 1,1 milliarder kroner. Derfor har Lokaltog A/S og Movia nu sat gang i et udredningsarbejde for at se om priserne kan forhandles ned og afdække, hvad der er af alternative muligheder.

Sagens kerne: Østbanens nedslidte skinner, der forventes udskiftes senest
årsskiftet 2024.

– Vi har 40 år gamle slidte skinner, og vi har siden 2012 måtte begrænse akseltrykket og i 2020 nedsatte vi hastigheden. For udløbsdatoen nærmer sig, fastslog Henrik Jørgensen og gav ordet til Anders Dissing.

– De store udfordringer er bl.a. opfyldte og tilgroede grøfter og derfor ofte vand i sporene, som har svært ved at komme væk. Vi har foretaget geotekniske boringer, og de to overordnede sporarbejder der skal ske, er ballastrensning og så udskiftning af hele sporkasser, hvilket f.eks. skal ske på hele strækningen mellem Hårlev og Rødvig, fremhævede Anders Dissing, og fortsatte med at oplyse, at de nye skinner bliver 4 cm højere, og at alle sveller på strækningen, skal udskiftes, men at de skærver, der kan genbruges, ligges som bund.

– Vi skal udvide bredden til 2,7 meter og derfor er Ekspropriationskommissionen med i processen. Vi skal også have gravet større grøfter grundet nye regler, og vandet ledes enten direkte til recipienter eller regnvandsbassiner. I byerne lægges dræn, sagde Anders Dissing og fortsatte:

– Der bliver i anlægsfasen etableret midlertidige arbejdsveje- og pladser, og størrelsen vil variere fra sted til sted. Men vi vil tage hensyn til eksisterende forhold og primært lægge dem i udkanten af byer og skovområder, understregede han.

Tidsplan og togbusser

Der var flere spørgsmål om støj og gener, men hverken Lokaltog eller Atkins kunne love genhusning, og påpegede at støjgener kun ville være kortvarige, men ville blive varslet 14 dage før.

Eksisterende grusveje vil fortsat kunne fungere, men der kan opstå lukninger af forbindelsesveje til bl.a. marker. Som udgangspunkt vil der heller ikke blive lagt jernplader på arbejdsarealer, da det er en udgift som vil fordyre hele projektet.

Både Lokaltog, ejere og eventuelle brugere af de berørte arealer vil blive hørt. Der vil endvidere blive foretaget afmærkning af projektgrænser, idet der afsættes flag på de berørte ejendomme. Arealer, som overføres til jernbanen, afmærkes med røde flag, arealer til midlertidig brug med grønne flag, mens arealer til vejareal afmærkes med gule flag.

Projektfolkene fra Lokaltog fremlagde også en foreløbig tidsplan, som dog ikke er endelig og kan ændre sig undervejs i forløbet.

Ekspropriationskommissionen gennemfører besigtigelser i maj-juni i år, og behandler mulige sager i perioden oktober til december i 2022. Der gøres desuden plads til arkæologiske undersøgelser fra august til december. I første kvartal 2023 forudsættes det, at anlægsarbejdet påbegyndes fra 15. februar frem til nytår 2023/24, således at der skulle være normal drift efter nytår 2024.

Det betyder, at hele banen spærres fra juni 2023, og der indsættes togbusser i anlægsarbejdets periode. Arbejdet startes i Køge, således at den første strækning der genåbnes, vil være Køge-Hårlev, og derefter helt til Rødvig. Under hele processen vil stækningen mellem Køge og Roskilde være åbent.

Skriv en kommentar