(Last Updated On: 16. januar 2020)

Stevns: På årets første udvalgsmøde i Social og Sundhed (SSU) blev det kommunale tilskud i 2020 uddelt til såvel det frivillige sociale arbejde (de såkaldte paragraf 18-midler) samt midler til aktiverende foranstaltninger for ældre og handicappede (de såkaldte paragraf 79-midler).

I alt bliver der i 2020 uddelt 322.242 kroner til det frivillige sociale arbejde. Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 43 forskellige foreninger, som tilsammen havde søgt om 380.892 kroner. Det var således ikke alle, der fik hele det beløb, de havde ansøgt om, og to foreninger fik afslag på deres ansøgning.

De to afslag blev givet til dels Dansk Præmatur Forening, der organiserer forældre til for tidligt fødte børn. Afslaget er her begrundet med, at foreningen ikke afholder et arrangement lokalt. Desuden fik Krigsveteranforeningen afslag, idet ansøgningen ’ikke ligger indenfor kriterier til §18. Mangler den sociale del’.

Mellem 2.500 og 15.000 kr.

De 41 foreninger, som har fået støtte, fordeler sig på 19 ældreforeninger, 10 foreninger for sygdomsramte og patientforeninger, otte foreninger, der arbejder med børn, familier, socialt udstødte og flygtninge samt fire handicapforeninger.

De 19 foreninger for ældre har fået knap halvdelen af den samlede §18-pulje; ialt 153.500 kroner, med støttebeløb på mellem 3.000 og 14.000 kroner.

Til foreninger for sygdomsramte og patientforeninger blev der uddelt beløb fra 2.500 til 14.000 kroner. Ialt 66.800 kroner.

De ansøgende foreninger, der arbejder med børn, familier, socialt udstødte og flygtninge har fået tildelt ialt 55.300 kroner, med beløb mellem 3.000 og 15.000 kroner.

Endelig ligger beløbene tildelt handicapforeningerne på mellem 8.962 og 15.000 kroner, som ialt har fået tildelt 46.642 kroner.

Samlet set har Dansk Handicap Forbund og Børns Vilkårs lokalafdelinger på Stevns modtaget flest støttekroner. Begge foreninger har fået 15.000 kroner, mens Ældre Sagen Store Heddinge ligger lige efter med 14.000 kroner. Det laveste beløb på 2.500 kroner er givet til henholdsvis Astma-Allergi Foreningen og ADHD afdelingen for Næstved, Faxe og Stevns.

Aktiveringsmidler

SSU havde fået oplæg fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet om fordeling af paragraf 79-tilskudspuljen, hvilket udvalget i begge tilfælde valgte at følge.

I alt er der afsat 176.000 kroner til aktiverende foranstaltninger for ældre og handicappede. Fratrukket annonceudgifter er der 171.110 kroner til fordeling blandt foreningerne. Politisk er det bestemt, at Ældrerådet råder over 75 procent af dette beløb. Handicaprådet disponerer over de resterende 25 procent.

Ældrerådet modtog 19 ansøgninger på sammenlagt 170.550 kroner. Der var kun 128.000 kroner at dele ud af, og 17 foreninger har derfor fået helt eller delvist tilsagn om støtte. De sidste to har fået afslag: Stevns Fotoklub, fordi de ikke opfylder kriterierne for at modtage støtte, og HK Senior Køge, fordi foreningen ikke er hjemmehørende i Stevns Kommune.

De øvrige 17 foreninger har fået støtte fra 3.000 op til 14.000 kroner.

Endelig har Handicaprådet fordelt 42.776 kroner til fem ansøgere, som tilsammen havde søgt om 67.000 kroner. Fire af foreningerne får enslydende beløb på hver 8.069 kroner, mens Scleroseforeningen som den eneste får 10.500 kroner.
rmh

Skriv en kommentar