(Last Updated On: 7. december 2021)

Stevns: På årets sidste udvalgsmøde i Social og Sundhed (SSU) blev det kommunale tilskud for 2022 uddelt til såvel det frivillige sociale arbejde (de såkaldte paragraf 18-midler) samt midler til aktiverende foranstaltninger for ældre og handicappede (de såkaldte paragraf 79-midler).

18-midlerne: Den 8. november blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.

I alt bliver der i 2022 uddelt 322.00 kroner til det frivillige sociale arbejde. Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 40 forskellige foreninger, som tilsammen havde søgt om 526.647 kroner. Det var således ikke alle, der fik hele det beløb, de havde ansøgt om, og fem foreninger fik afslag på deres ansøgning.

De fem afslag blev givet til: Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, Center for Digital Pædagogik – Cyberhus, Rødvig Borgerforening, Retshjælpen på Stevns og Dansk Præmatur Forening.

Mellem 2.500 og 25.000 kr.

De 35 foreninger, som har fået §18-midler, fordeler sig på 15 ældreforeninger, otte foreninger for sygdomsramte og patientforeninger, otte foreninger, der arbejder med børn, familier, socialt udstødte og flygtninge samt fire handicapforeninger.

De 15 foreninger for ældre har fået ialt 134.000 kroner af den samlede §18-pulje; med støttebeløb på mellem 2.000 og 20.000 kroner.

Beløbene tildelt handicapforeningerne ligger på mellem 7.800 og 25.000 kroner, som ialt har fået tildelt 62.800 kroner.

Til foreninger for sygdomsramte og patientforeninger er der uddelt beløb fra 4.000 til 18.750 kroner. Ialt 70.200 kroner.

Endelig har de ansøgende foreninger, der arbejder med børn, familier, socialt udstødte og flygtninge fået tildelt ialt 55.000 kroner, med beløb mellem 4.000 og 12.000 kroner.

Samlet set er det Dansk Handicap Forbund Stevns Faxe, som har modtaget flest støttekroner, 25.000 kroner, der bl.a. skal bruges til tur med handicapbus og månedlige arrangementer. Ældre Sagen Store Heddinge ligger lige efter med 20.000 kroner. Det laveste beløb på 2.000 kroner er givet til Stevns tværfaglige efterløns- og seniorklub.

Aktiveringsmidler

SSU havde til mødet fået oplæg fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet om fordeling af paragraf 79-tilskudspuljen, hvilket udvalget i begge tilfælde valgte at følge.

I alt er der afsat 184.000 kroner til aktiverende foranstaltninger for ældre og handicappede. Fratrukket annonceudgifter er der 179.000 kroner til fordeling blandt foreningerne. Politisk er det bestemt, at Ældrerådet råder over 75 procent af dette beløb. Handicaprådet disponerer over de resterende 25 procent.

Ældrerådet har modtaget 16 ansøgninger på sammenlagt 174.00 kroner. Der var kun 134.000 kroner at dele ud af, og 14 foreninger har fået helt eller delvist tilsagn om støtte. De sidste to har fået afslag: Vallø Krolf, da der ikke gives tilskud til faste driftsudgifter, og HK Sjælland, Køge Seniorklub, fordi foreningen ikke er hjemmehørende i Stevns Kommune.

De øvrige 14 foreninger har fået støttebeløb på mellem 4-20.000 kroner. F.eks. har Varpelev Seniormotion fået tildelt 4.000 kroner til hjælp til julefrokost og sommerudflugt, mens Ældre Sagen Store Heddinge har fået 20.000 kroner, som skal gå til aktiviteter, oplevelser, motion, praktisk hjælp og IT support.

Endelig har Handicaprådet fordelt 45.000 kroner til fire ansøgere, som tilsammen havde søgt om 66.687 kroner.
rmh

Skriv en kommentar