(Last Updated On: 28. august 2019)

Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke tilfreds med sygeplejen på Stevns

Stevns: To uanmeldte besøg har givet anledning til alvorlig kritik.

Uforsvarlig håndtering

Da Social- og sundhedsudvalget holdt møde den 19. august, fik de syv politiske medlemmer sig en trist overraskelse.

De fik forelagt en rapport på baggrund af tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. august 2018, hvor Døgnplejen-Sygeplejen Stevns, fik udstedt et påbud med følgende indhold: at sikre forsvarlig medicinhåndtering, og at sikre tilstrækkelig journalføring.

Et opfølgende tilsyn, udført den 9. maj i år, fik følgende samlede vurdering efter tilsynet: Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Manglende overblik

Vurderingen er givet på baggrund af følgende:

Journalføringen er endnu ikke fyldestgørende. Tilsynet kunne konstatere, at der var blevet arbejdet målrettet med opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsyn, men der mangler fortsat systematik og overblik i den samlede dokumentation. Desuden mangler der en instruks for den sundhedsfaglig dokumentation, som skal understøtte og sikre ensartethed for dokumentationen, så alle ved, hvordan de skal dokumentere i den elektroniske journal.

Tilsynet konkluderede, at manglende journalføring, manglende systematik og manglende overblik rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden særligt i forhold til akut opståede situationer, hvor hurtigt overblik er altafgørende. Derfor fastholdes påbud vedr. dette punkt.

Vikarer giver problemer

I en ud af to stikprøver fremgik det aktuelle handlenavn ikke på medicinlisten, hvilket skyldes, at omsorgssystemet CURA ikke understøtter, at sygeplejen kan ændre navnet.

Ud over det kunne tilsynet konstatere, at sygeplejen havde arbejdet målrettet med opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsyn. Tilsynet konkluderede, at sygeplejen nu lever op til kravene vedr. medicinhåndtering.

Endelig kunne tilsynet kunne konstatere, at alle vikarer anvender den samme kode, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende regler. Alle vikarer, som møder på arbejde, skal have en individuel kode, som ikke må genbruges.

Journalsystemets skyld

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer samlet, at der er tale med større problemer af betydning for patientsikkerheden, hvorfor der stadig er behov for opfølgning på påbuddet af 8. august 2018.

Til Dagbladet forklarer sundhedschef Dorthe Holmboe, at Stevns Kommune i november 2018 tog et nyt elektronisk journalsystem i brug.
– Det har taget lidt tid at få overflyttet alle brugere til det nye system. Samtidig har vi i perioden oplevet frafald af både ledelse og medarbejdere på området, fortæller hun til Dagbladet.

Dorthe Holmboe er dog ikke ansvarlig for dette, idet hun først tiltrådte 1. maj i år.

„Den sædvanlige sang”

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen (S), er tilsyneladende kold over for disse forklaringer, og til Dagbladet siger han:

– Det er ikke tilfredsstillende, selv om der følger forklaringer med om at et nyt journalsystem har gjort det besværligt. Det er den sædvanlige sang, som de berørte borgere ikke kan bruge til noget. Det er ikke godt nok, og nu skal tingene til at fungere, udtaler han til Dagbladet.

Socialchef Dorthe Holmboe har lovet det politisk udvalg, at der er styr på det hele i midten af oktober.

Der er blevet ansat nye ledere og en ny systemadministrator pr. 1. august, som skulle betyde, at der nu kan arbejdes struktureret med at løse opgaven hen over efteråret.

Iværksættelse af en handleplan betyder, ifølge Dorthe Holmboe, et øget forbrug af vikarresourcer i sygeplejegruppen, da fire personer tages ud af den daglige drift alle hverdage i 10 uger for at opfylde handleplanen.

sky

Se også: Nej til private vikarer i sundhedssektoren

Skriv en kommentar