(Last Updated On: 20. februar 2020)

„I dag har vi styr på det”, siger formanden for kommunens Social- og sundhedsudvalg Henning Urban Dam Nielsen (S). (Arkivfoto)

Omsorg: Den Mobile Kvalitetsafdeling fra akkrediteringsraadgiverne.dk har gennemført en række vedrørende det uanmeldte tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen i Stevns Kommune.

Der var mange rosende ord i tilsynets årsrapport, men også plads til forbedringer.

Høj borgertilfredshed

Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsynsbesøg på kommunens plejecentre i 2019.

Konklusionen er helt overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med livet på plejecentrene og med medarbejdernes indsats.

Nogle centrale konklusioner er, at borgernes tilfredshed med at bo på plejecentrene er generelt høj.

Herefter følger en række udsagn som tillid, tryghed, omsorgsfulde, omhyggelige og lignende om plejepersonalets indsats, og det gælder både den personlige pleje som de fysiske rammer.

Der er dog konstateret “tværgående udviklingspotentialer” som har betydning for borgernes selvhjulpenhed, herunder dels den fysiske aktivitet på plejecentrene og dels ernæringsindsatsen.

Men plads til forbedringer

Tilsvarende vurdering er resultatet af tilsynsbesøgene af hjemmeplejen.

Konklusionen er overordnet, at opgaverne i vid udstrækning løses i overensstemmelse med lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Borgerne udviser høj tilfredshed med indsatsen fra hjemmeplejen, hedder det.

Omgangstonen synes at være respektfuld og plejen ydes i vid udstrækning i samarbejde med borger, ligesom hjælpen ydes med sigte på at være individuel og fleksibel, konkluderer rapporten.

Men igen nævnes udviklingspotentialerne og udfordringerne for de forskellige områder.

– Jeg læser rapporterne som positive. At der er plads til forbedringer på nogle områder, opfatter jeg som stof til fremtidige forbedringer. Forbedringer fra et allerede godt udgangspunkt. Hvis udgangspunktet ikke var i orden, tænker jeg, at vi havde fået et påbud, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), som er formand for Stevns Kommunes Social- og sundhedsudvalg.

Påbud: Medicinhåndtering

Den 8. august 2018 gav Styrelsen for Patientsikkerhed Stevns Kommune et påbud vedrørende medicinhåndtering, journalføring, patienternes retsstilling og instrukser for Døgnplejen-Sygeplejen Stevns.

Styrelsen gennemførte den 9. maj 2019 et opfølgende reaktivt tilsyn. og kunne konstatere, at påbuddet ikke var efterlevet.

Døgnplejen-Sygeplejen i Stevns Kommune varetog sundhedslovsopgaver hos 686 patienter, fordelt i hjemmeplejen og på klinikkerne i Døgnplejen.

„Vi har styr på det”

Ved endnu en gennemgang af de forskellige procedurer, fandt Styrelsen den 26. november 2019, at påbuddet kunne ophæves.

– Det har vi haft stor politisk fokus på, og derfor konstaterer jeg også med tilfredshed, at sygeplejen i det seneste tilsyn får ros for at have handlet, og i dag have styr på det, der tidligere var kritisabelt, udtaler Henning Urban Dam Nielsen.

sky

Se også: Nye plejeboliger færdige i 2021

Skriv en kommentar