(Last Updated On: 11. oktober 2021)

Stevns: Stevns Kommunes budget 2022 blev andenbehandlet og endeligt vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober.

Debatten varede to timer, hvoraf den første time var taler fra borgmesteren samt de otte partiers ordførere.

Nedenfor følger et uddrag fra talerne.

Forligsparterne: Fortsætter kursen fra 2021

Borgmester Anette Mortensen (V) indledte ordførerrunden, hvor hun understregede, at budget 2022 ikke er et valgbudget men istedet bygger på de trædesten, forligsparterne lagde sidste år. Trædesten der bl.a. omhandler skattestigningen, som blev vedtaget i 2021.

Det er et budget som tager udgangspunkt i de vilkår, vi har i Stevns kommune. Vores demografiske situation, hvor vi ved, at vi bliver væsentlig flere over 80 år i de kommende år, vores efterdønninger af Corona pandemien og vores pres på de specialiserede socialområder, hvor vi er i samme situation som de øvrige 97 kommuner i landet.

Det er et budget der tager ansvar, som viser vejen for Stevns kommune også i fremtiden og som fortsætter ad de spor, som blev lagt sidste år.

Anette Mortensen fremhævede bl.a. følgende områder i budget 2022: midler til turisme og erhverv herunder færdiggørelsen af besøgscenteret og videreudviklingen af destination Stevns Klint samt midler til den kulturelle rygsæk, yderligere styrkelse familieafdelingen samt styrkelse af myndighedsarbejdet og infrastrukturen.

Henning Urban Dam (S) beskrev budgettet som kulminationen på 4 års tillidsfuldt, konstruktivt og ansvarligt samarbejde, der har gjort Stevns til et endnu bedre sted at bo og leve. Det er sket ved at se fremad, prioritere flere ressourcer til fælles velfærd, investere langsigtet og træffe svære beslutninger om f.eks. indtægtsgrundlaget.

Budgettet tager ansvar for vores kommunale velfærd og for udviklingen af vores fælles kommune. I dette års budget er vi i Socialdemokratiet særligt tilfredse med, at vi har prioriteret vores ældre borgere og borgere med psykiske udfordringer i livet.

I vores optik er driften af Stevns kommune både ansvarlig og et udtryk for en tro på fremtiden. Vi har plads til at udvikle vores fælles velfærd og foretage investeringer i medarbejdere og borgere. Investeringer der betyder bedre trivsel, højere kvalitet. Og over tid en mere effektiv drift.

Henning Urban Dam fremhævede bl.a. følgende områder i budget 2022: Opnormering til plejehjemmene, etablering af en ny hjemmeplejegruppe i Rødvig, opnormering i voksen- og handicapafdelingen samt oprettelse et blivende værested for unge.

Line Krogh Lay (R) beskrev budget 2022 som kulminationen på de seneste fire års målrettede og positive samarbejde og som værende et godt fundament til den nye kommunalbestyrelse, der tager over efter nytår.

Så jeg er glad – ikke fordi årets budget er en gavebod, men fordi det er et budget, der skaber ro om økonomien og om den kommunale service. Det er et budget, som giver håb for fremtiden. Vi præsenterer i dag et grønt, socialt og økonomisk bæredygtigt og fremsynet budget. Det betyder ikke, at der ikke ligger opgaver i fremtiden, som skal løses, tilpasninger der skal laves og svære prioriteringer der skal tages stilling til.

Jeg tror på, at vi har lagt kimen til den helt rigtige udvikling for Stevns. Nu skal den gødes og plejes, så den kan vokse sig stærk. Heldigvis er vi et bredt flertal samlet om retningen og sikre udviklingen.

Line Krogh Lay fremhævede bl.a. følgende områder i budget 2022: nyt Børnekulturhus, analyse af specialundervisningen, udbyggelse af gratis undervisning i Stevns Musikskole samt fortsættelse af arbejdet med den grønne dagsorden, mere biodiversitet og implementeringen af FNs Verdensmål.

Jan Jespersen (SF) ønskede Stevns tillykke med et ’super godt budget’, der fortsætter de gode takter fra sidste år.

Det var et godt budget sidste år, og vi fortsætter de gode takter. Det er et endnu bedre budget end sidste år med et stærkt fokus på en langsigtet økonomisk udvikling, som sætter borgernes velbefindende forrest og viderefører de gode idéer, der startede sidste år.

Jan Jespersen fremhævede bl.a. følgende områder i budget 2022: forøgelse af fripasordningen, nyt erhvervsrettet tilbud til elever i folkeskolen, videreførelse og udvidelse af værested for unge i alderen 14-25, der oplever mistrivsel samt at biodiversiteten ved Sundheds- og Frivillighedscentret bliver øget.

Sejer Folke (EL) glædede sig over, at budget 2022 sikrer flere forbedringer på velfærdsområderne.

Dette års budgetforlig, er en videreførelse af den grundlæggende retning, som blev lagt ved budgetforliget sidste år. Sidste år fik vi bl.a. en uafhængig borgerrådgiver, og vi fik en helt nødvendig skattestigning, noget som vi faktisk har ønsket gennem de sidste 8 år.

Det budget som er vedtaget i år, sikrer at der ikke sker nedskæringer på velfærdsområderne. Tværtimod er der forbedringer en del steder. Er der flere ting vi kunne have ønsket os kom med i budgettet? Selvfølgelig er der det. Men i en forhandling får man, og man giver sig også på nogle punkter.

Sejer Folke fremhævede et enkelt område i budget 2022: vi er specielt glade for at vi i forligskredsen blev enige om at finde penge, så der er en økonomisk mulighed for at få lavet skydebaner i den nye Stevnshal.

Mikkel Lundemann (K) gav udtryk for, at Det Konservative Folkeparti overordnet set er tilfredse med årets budget.

Det er et budget i bedre balance – vi er ikke i mål – men det er der grundlag for. Vi er også meget tilfredse med at der fortsat er afsat midler til at sikre den den nære velfærd. Det gælder alle områder – fra vores yngste borgere til de ældre.

Vi finder det samtidig meget fornuftigt at anlægsprojekterne er i det små – det giver god mening med den udvikling som er i byggebranchen og de priser som der er på nyt byggeri.

Mikkel Lundemann fremhævede følgende tre områder i budget 2022: den fortsatte fokus på turisme og udvikling af destination Stevns Klint, færdiggørelse af Stevnhallen samt et nyt kultur- og børnehus i Hårlev.

Bjarne Nielsen (V) betegnede budget 2022, som et fornuftigt budget, og så ærgrede han sig over, at der kun var ét rigtigt budgetforslag at stemme om – med henvisning til at hverken Dansk Folkeparti eller Nyt Stevns havde udarbejdet budgetforslag for den kommende periode.

Det ærgrer mig – blandt andet fordi det er valgår og dermed en mulighed for at vise vælgerne, hvordan man har tænkt sig at forvalte kommunens økonomi de næste 4 år.

I 4 år har det tværpolitiske flertal arbejdet med et for øje – at skabe en kommune, hvor flest mulige borgere trives og får del i den velfærd, som økonomien tillader. Det er et langt stykke hen ad vejen lykkedes, men der er fortsat et stykke vej, før vi er i mål.

Budget 2022 er et budget, baseret på fornuft og ikke som nogen måske havde forventet, et valgbudget med gaver i stor stil til højre og venstre.

Bjarne Nielsen fremhævede bl.a. følgende områder i budget 2022: 4-årigt projekt, hvor målet er effektivisering af kommunens administrative arbejdsprocesser, midler til to fagkoordinatorer i arbejdet med myndighedsbehandling, fortsættelse af pulje til ekstra pleje på ældreområdet, etableringen af et nyt værested for unge samt etablering af ny cykelsti.

Oppositionen: Ebberød Bank og zigzag-kurs

Oppositionspartierne, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns havde ikke udarbejdet egne budgetter og kritiserede i deres ordførertaler både proces og ramme for budgetforhandlingerne.

Varly Jensen (DF) gjorde rede for, at Dansk Folkeparti ikke er en del af budget 2022, da partiet ikke er enig i at bevare den nuværende skatteprocent. Han var bekymret for den kurs, som forligspartierne har lagt, både hvad angår kommunens samlede gæld og overskridelse ift. KL’s serviceramme, endnu en ansøgning og et afslag ift. puljen for vanskeligt stillede kommuner samt kassetrækket de seneste fire år.

Skattestigningen giver 40 millioner kroner om året, og af dem betaler vi 30 millioner kroner i strafafgift. Det er ren Ebberød Bank, hvis I spørger mig.

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) argumenterede for, hvorfor partiet ikke havde udarbejdet eget budgetforslag i år, hvilket de ellers har gjort de tre foregående år. Med et forestående kommunalvalg har partiet allerede meldt ud, at det istedet bør være den nye kommunalbestyrelse, der bør genåbne flertallets budget 2022 og få bragt bedre balance i tallene.

Det budget, som flertallet fremlægger i aften er helt ude af balance. Så at kalde det et fremtidsbudget, har vi noget svært ved at få øje på.

Nyt Stevns har en virksomhedsrettet tilgang til Stevns Kommunes økonomi – altså høj service og effektivitet for lavest mulige omkostninger. Som alle andre store virksomheder, bør en kommune hele tiden rationalisere og effektivisere.

Kommunens økonomi skal løbende strammes op, budgetoverskridelser skal tages alvorligt og der skal findes modgående foranstaltninger. Tillægsbevillinger er no go. Kører man den linje, vil det over et par år være muligt igen at skabe balance i Stevns Kommunes økonomi.

Mogens Haugaard opsummerede den seneste valgperiode som værende 4 års zigzag-kurs.
rmh

Skriv en kommentar