(Last Updated On: 25. oktober 2019)

Fra venstre ses Bjarne Nielsen (V), Line Krogh Lay (R), Anette Mortensen (V) med den underskrevne budgetaftale i favnen, Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Henning Urban Dam Nielsen (S) foran rådhuset i Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Tirsdag eftermiddag indgik kommunalbestyrelsens flertalsgruppe bestående af Konservative, Radikale, Socialdemokratiet og Venstre, budgetforlig for 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvilket samme eftermiddag blev præsenteret på et pressemøde på rådhuset.

Budgettet holder i store træk nuværende serviceniveau, og på nogle områder er der endda budgetteret med forbedringer.

Samlet set er budgetteret med et underskud på 24,8 millioner kroner, som finansieres ved et træk på kassebeholdningen fremfor en skattestigning.

Fremtidsbudget og kernevelfærd

– Jeg er godt tilfreds med, at vi har bragt kassebeholdningen i spil. Det er svært at spare mere, og det er i budgettet lykkedes at fastholde og i nogle tilfælde øge serviceniveauet. Der er i budgettet et tema med tidlig indsats og at holde hånden under borgerne fra vugge til grav, sagde Line Krogh Lay (R), der også glædede sig over, at der var afsat midler til miljøet.

Henning Urban Dam Nielsen (S) glædede sig ligeledes over budgetforliget:

– I budgettet er der blevet plads til flere forbedringer af vores kommunale service på kernevelfærden, med bedre service og mere tryghed for borgerne og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne, sagde han.

Bjarne Nielsen betegnede Budget 2020 som et fremtidsbudget fremfor et panikbudget.

– Det er et budget, som er godt for fremtiden og for borgerne på Stevns. Vi har været visionære og givet borgerne en fornuftig service for deres penge, uddybede han.

– Det er ikke flødeskum, vi kaster ud. Der er tale om investeringer i forebyggelse og tidlig indsats, som på sigt kan blive til besparelser, påpegede Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der samtidig udtrykte tilfredshed med, at kernevelfærden bliver styrket samtidig med at skatten holdes i ro.

– Vi har formået at holde niveauet og på enkelte områder løfte servicen en lille smule. Det har været en benhård prioritering af, hvor pengene vil gøre mest gavn, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

Fokuspunkter

Ved fremlæggelsen af budgetforliget fremhævede de deltagende repræsentanter fra flertalsgruppen flere fokuspunkter, som har fået tilført midler.

Med sigte på at forbedre den tidlige indsats bliver der blandt andet ansat en ekstra sundhedsplejerske. Også voksen- og handicapafdelingen bliver udvidet med en ekstra sagsbehandler, mens sundhedsplejen bliver styrket med yderligere en sundhedsplejerske; også ledelsen i socialpsykiatrien bliver styrket. På plejecentrene bliver normeringen forbedret, til gengæld rulles den øgede aftennormering på plejecentrene tilbage fra sidste års budget.

Arbejdet med en ny Børn/Ungepolitik fortsætter i 2020 og forventes vedtaget i årets sidste kvartal, og der er derfor afsat midler til den efterfølgende implementering.

Der er ydermere afsat midler til et kvalitetsløft i daginstitutionerne, ligesom der er afsat midler til flere specialpladser i daginstitutionerne samt styrkelse af PPR-arbejdet, med særlig fokus på læsning og inklusion.

Der afsættes midler til at forsætte ’kulturrygsækken’ for skolebørnene i Stevns Kommune, og fremover er tilbuddet for alle skolebørn i kommunen, også friskolernes elever.

Tilskuddet til TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere, red.) bevares, det samme gælder Stevns Frivillighedscenter.

Naturen bliver også prioriteret, idet kommunens grønne naturpulje tilføres flere penge. Desuden er der budgetteret med en treårig projektansættelse, der får som hovedfokus at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal.

Der er endvidere afsat midler til ansættelse af en medarbejder mere, som skal arbejde med lokalplaner og byggeansøgninger for at afhjælpe den øgede arbejdsmængde, der opleves i afdelingen.

Mange små besparelser

Modsat er der også lagt an til en række mindre besparelser på forskellige områder. Nævnt på pressemødet blev 100.000 kr. mindre til Stevns Erhvervsråd, da der i stedet skal gives 300.000 kr. årligt til det regionale erhvervssamarbejde. Omsorgsbestyrelsen får reduceret sit årlige tilskud med 70.000 kr., hvilket efter aftale med bestyrelsen vil betyde, at brugerne selv må betale for transporten til og fra sammenkomster.

Projektet ’Nye veje’ nedlægges i sin nuværende form, og erstattes af pulje i BUL, som skolerne aktivt skal søge, hvilket giver en nettobesparelse. Til gengæld bliver der afsat flere penge til den understøttende undervisning.

På anlægsbudgettet er der blandt andet afsat midler til renovering af folkeskolerne i Store Heddinge og Hårlev. Også etableringen af nyt plejecenter og en ny Stevnshal i Store Heddinge er på næste års anlægsbudget, hvor der endvidere er afsat midler til renoveringen af pladsen foran rådhuset i Store Heddinge, så den bliver mere handicapvenlig.

Af det underskrevne budgetforlig fremgår, at fokus fra forligspartierne primært har været på budget 2020 og ikke på overslagsårene.

’Særligt på anlægsområdet udestår en prioritering. Flere af de projekter, der ligger i 2021-23, er ikke på nuværende tidspunkt prioriteret og vil indgå i budgetarbejdet de kommende år, når der er sikkerhed i forhold til de fremtidige økonomiske rammer’, står der.
rmh

Læs også: Kassestræk fremfor skattestigning

Skriv en kommentar