(Last Updated On: 14. september 2017)

Godt 50 borgere og partifæller var mødt op for at overvære kommunalbestyrelsesmødet.

Valløby: Torsdag aften mødtes medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Valløby forsamlingshus.

Mange og forskelligartede sager skal hver gang behandles og diskuteres af de 19 valgte politikere, som tilsammen udgør kommunalbestyrelsen i Stevns kommune. På dagsordenen var der denne aften i alt 23 punkter på den åbne del, punkt 656 til punkt 678 – flere af punkterne handlede omkring udvikling og planlægning af bebyggelse i kommunen.

Udvikling af kysterne, 662

Sag nummer 662 »Landsplandirektiv om udviklingsområder« var en orienteringssag om udviklingsområder, som et nyt begreb i Planloven. Planloven er blevet revideret, hvilket blandt andet betyder, at kommunerne nu kan pege på udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Emnet blev debatteret og holdningerne var forskellige:

– I Enhedslisten er vi glade for 300-meters beskyttelseslinjen. Naturen er for alle, ikke kun for dem, der har råd, sagde Jan Jespersen (Ø), som også fik ført til protokols, at han er imod lempelsen i lovgivningen.

Såvel Steen Nielsen (A) som Annette Mortensen (V) gav modsat udtryk for, at de finder lempelsen positiv.

Ændret planlov, 663

Det efterfølgende punkt på dagsordenen, punkt 663, havde overskriften »Kommuneplanlægning – orientering om ændret planlov«, som blandt andet gav politikerne indblik i de nye muligheder i kystnærhedszonen, for detailhandlen og i udviklingen af landdistrikterne, som ændringerne blandt andet indebærer.

Statsvej og fingerplan, 664 og 665

Under punktet 664 »Landsplandirektiv Fingerplan – spor 2«, skulle kommunalbestyrelsesmedlemmerne tage stilling til to ting:

Dels godkende, at der søges til Fingerplanrevisionens spor 2 om statsvej eller transportkorridor fra Stevns uden om Køge med tilslutning til motorvejen.

Dels godkende, at der indsendes et rettelsesblad med ajourføringer i forhold til gennemført planlægning med mere.

Sagen blev taget til efterretning. Jan Jespersen (Ø) kunne dog kun godkende den del af planen, der giver mulighed for etablering af en statsvej mod Køge.

Endnu et punkt, 665 »Lokalplan og landzoneadministration – orientering om ændret planlov«, fulgte, og punktet skulle give politikerne en fyldestgørende oversigt over hovedtrækkene i ændringerne om lov af planlægning.

Sommerhusområde vs. byzone, 666

Det følgende punkt, 666, med overskriften »Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområde til byzone blev ligeledes taget til efterretning af politikerne

Igen med en kommentar fra Jan Jespersen (Ø): »En samlet proces på 24 dage er uacceptabelt, da mange forhold berører borgerne, som skal belyses før man som borger kan tage stilling til en så vigtig ændring i ens leveforhold. Liste Ø ønsker derfor at ændre processen til gavn for borgerne, og foreslår derfor en otte ugers høringsfrist.«

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (A) kunne dog berolige Jan Jespersen med, at sagen – der omhandler overførelse af en del af sommerhusområdet øst for Strøby Egede til byzone – ikke er ny, hverken i område 1 eller område 2.

Der er afholdt borgermøde om sagen tirsdag den 12. september.

Detailhandel og kadence. 667 og 668

De efterfølgende to punkter, hhv. 667 og 668, omhandlede dels »Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet« og »Plankadence for kommuneplanlægningen«.

Begge blev godkendt, det sidste punkt med en kommentar fra Line Krogh Lay (B) ført til protokols, At hun gerne så, at borgernes inddragelse i processen blev tydeliggjort.
rmh

 

Skriv en kommentar