(Last Updated On: 22. november 2019)

Fra at være kritisk til at være åben overfor byggeri på Ådals Mark – på baggrund af adskillige kritiske høringssvar mod byggeri i området og efter politisk udvalgsbehandling af planen

Et malerisk skud af engen, taget en dag i november 2019. (Privatfoto)

Strøby Egede: Onsdag aften den 27. november kl. 18 afholdes kommunalbestyrelsesmøde på rådhuset i Store Heddinge.

Et af punkterne på dagsordenen er godkendelse af Udviklingsplan for Strøby Egede, der fra 1. marts til og med 6. maj 2019 har været i høring.

I høringsperioden er indkommet i alt 98 høringssvar til planen. Størstedelen af høringssvarene fordeler sig over temaerne: Trafik, Fortætning, Perspektivområde Ådals Mark, Kystbeskyttelse og Natur.

Massiv modstand

Specifikt for Ådals Mark er indkommet 32 høringssvar, hvoraf 31 er kritiske overfor byggeri i området. Siden hen har en borgergruppe i lokalområdet iværksat underskriftsindsamling ’Bevar den grønne eng i Strøby Egede’, arrangeret fakkeloptog mm. Kritikken har således været og er stadig massiv i forhold til byggeplaner i Ådals Mark.

Udviklingsplanen har været politisk behandlet på flere udvalgsmøder i Plan, Miljø og Teknik (PMT). På seneste møde i PMT-udvalget godkendte et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (S), Line Krogh Lay (R) og Jørgen Larsen (Nyt Stevns) hvidbogen samt Udviklingsplanen for Strøby Egede.

Varly Jensen (DF) kunne ikke godkende hverken hvidbog eller udviklingsplan.

Jørgen Larsen fik anført, at landzoneområdet vest for Stevnsvej skal friholdes for udvikling og benyttede sig endvidere af sin standsningsret og begærede sagen behandlet af kommunalbestyrelsen.

Varly Jensen ønskede, at perspektivområdet ved Ådals Mark udgår af planen, og at der bliver gennemført en vejledende folkeafstemning for borgerne i Strøby Egede.

Ønsker et oplyst grundlag

Den udgave af Udviklingsplan for Strøby Egede, der nu arbejdes videre med adskiller sig fra den oprindelige version, hvilket har skabt stor undring og spørgsmål.

I den oprindelige udgave af udviklingsplanen, der var udarbejdet af ZoffmannHolm Landskabsarkitekter for Stevns Kommune, blev byudvikling ned mod Ådalen frarådet, idet:

’Byudvikling vil forringe Ådalens naturkvaliteter og borgernes glæde ved bynær natur’.

Siden er Ådals Mark blevet indtegnet som ’perspektivområde’ på et oversigtskort, men ellers ikke nævnt eller beskrevet i Udviklingsplan for Strøby Egede.

I den seneste udgave af udviklingsplanen, som et flertal i PMT-udvalget godkendte den 12. november, bliver det ikke længere frarådet at bygge i området. I stedet skal det vurderes, om et byggeri vil forringe Ådalens naturkvaliteter.

I et svar til Dagbladet Stevns, der har spurgt ind til baggrunden for ændringerne, oplyser centerchef i Stevns Kommune, Birgitte J. T. K. Nielsen, at det er forvaltningen, der har tilrettet tekst og illustrationer på baggrund af de indkomne høringssvar og den politiske behandling i PMT-udvalget.

Et politisk flertal ønsker, at der indhentes yderligere oplysninger, først om regnvandsbassin, derefter om selve bebyggelsesplanen, da man ’ønsker at tage beslutning på et oplyst grundlag’, som borgmester Anette Mortensen tidligere har formuleret det.

’Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri’ har forud for kommunalbestyrelsens behandling af udviklingsplanen onsdag aften fremsendt et åbent brev til alle medlemmerne. I brevet appellerer de til, at politikerne vil lytte til borgerne og tage perspektivområdet Ådals Mark ud af Udviklingsplanen.
rmh

Udviklingsplan for Strøby Egede, historik

 • I 2012 besluttede daværende kommunalbestyrelse at beskytte engområdet Ådals Mark og friholde det fra byggeri.
 • Flere analyser i 2016 vurderede byggeri i området som uhensigtsmæssigt
 • Kommuneplan 2017 taler ligeledes mod byggeri i området.
 • Den 5. februar 2019 blev udkast til ’Udviklingsplan for Strøby Egede’ godkendt på udvalgsmøde i Plan, Miljø og Teknikudvalget (PMT)
 • Fra den 1. marts til og med 6. maj 2019 blev ’Udviklingsplan for Strøby Egede’ sendt i høring.
 • Den 8. april afholdt PMT-udvalget Åbent Hus i Strøbyhallen, hvor interesserede kunne stilles spørgsmål og gives input til udviklingsplanen.

 

 • I høringsperioden er indkommet i alt 98 høringssvar til planen. Størstedelen af høringssvarene fordeler sig over temaerne: Trafik, Fortætning, Perspektivområde Ådals Mark, Kystbeskyttelse og Natur.
 • Specifikt for Ådals Mark er indkommet 32 høringssvar, hvoraf 31 er kritiske overfor byggeri i området.
 • Der blev i efteråret dannet en borgergruppe, oprettet facebookgruppe og iværksat underskriftsindsamling ’Bevar den grønne eng i Strøby Egede’, hvor mere end 1.300 personer indtil videre har skrevet under. Der har endvidere været arrangeret fakkeloptog ved Strøbyhallen ifm. med et kommunalbestyrelsesmøde i oktober.

 

 • På udvalgsmødet den 24. september drøftede PMT de overordnede temaer i høringssvarene og traf beslutning om, hvordan temaerne skulle indgå i det videre arbejde med udviklingsplanen. En hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar blev udarbejdet og udviklingsplanen blev revideret.
 • På møde i PMT-udvalget afholdt den 12. november godkendte et flertal hvidbogen – bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (S), Line Krogh Lay (R) og Jørgen Larsen (Nyt Stevns). Varly Jensen (DF) kunne ikke godkende hvidbogen.
 • På samme udvalgsmøde blev en revideret udgave af Udviklingsplanen for Strøby Egede vedtaget, igen kunne Varly Jensen ikke stemme for en godkendelse.
 • Flemming Petersen, Helen Sørensen og Line Krogh Lay fik følgende tilføjelse noteret: ’Det præciseres at området vest for Stevnsvej og syd for Bakkegårdsvej friholdes for udvikling’. Det betyder, at flertallet er åbne for fremtidig byudvikling af Ådals Mark og arealet syd for Åstræde.
 • Jørgen Larsen fik anført følgende tilføjelse: ’Hele landzoneområdet vest for Stevnsvej friholdes for udvikling’. Han benyttede sig endvidere af sin standsningsret på mødet og begærede sagen behandlet af kommunalbestyrelsen.
 • Endelig ønskede Varly Jensen, at perspektivområdet ved Ådals Mark udgår af planen, og at der bliver gennemført en vejledende folkeafstemning for borgerne i Strøby Egede.
 • Udviklingsplanen er nu sendt til vedtagelse i kommunalbestyrelsen på møde den 27. november.

Skriv en kommentar