(Last Updated On: 4. februar 2019)

Udviklingsskitse for Valløby.

Anbefalinger: Mikkel Zoffmann fra landsskabsarkitekterne Zoffmannholm fremlagde udviklingskitsen, der ud over borgerworkshoppen er blevet til på baggrund af en analyse af byens historiske udvikling samt rumlige og landskabelige forhold.

Realisering af tiltagene i udviklingsskitsen er en langsigtet proces og vil kræve nye initiativer, fællesskaber og samarbejdsformer. Ikke mindst hvad angår økonomi, som ikke er en del, der er beskrevet i udviklingsskitsen, men vil kræve, at man løfter i flok på tværs af forvaltning, borgere og eksterne parter såsom fonde.

Det anbefales, at der udarbejdes en plan for Valløby Bygade, der sigter mod at understrege gadens betydning som historisk bygade og som sikrer bedre forhold for fodgængere, belysning og generel forskønnelse, for eksempel i form af en anden belægning.

Hvor Bygaden, Vallørækken og Kirkehøjen mødes dannes en mindre plads. Pladsen udspændes af Vallø Kirke og Valløby Forsamlingshus. Arealet har karakter af et større vejkryds og er domineret af en asfaltbelagt flade fra facade til facade. De udefinerede asfaltarealer benyttes til parkering og området fremstår i dag nedslidt og funktionstomt.

Omkring branddammen er en åben brugsplæne, med fitnesselementer. Funktionen som branddam er i dag ikke længere relevant, og området kunne med fordel tænkes som byens gadekær.

Der er i samarbejde med kommunen lavet tiltag til forskønnelse af brandammen. I forbindelse hermed er der udarbejdet en plejeplan, branddammen er oprenset og der er etableret et nyt hegn. Det anbefales, at der udarbejdes en mere gennemgribende plan for området ved branddammen.

Det store grønne areal midt i byen tilhørende Valløby gamle Præstegård, udgør en forholdsvis stor del af byen inden for den eksisterende bygrænse. Det er vigtigt, at den grønne sammenhæng mellem Tryggevælde Ådal og området omkring Branddammen og Valløby Bygade bibeholdes, og at området ikke bebygges.

Området foreslås derfor omdannet til byfælled. Byfælleden udvikles til fælles rekreativt område, hvor der eventuelt kan opstilles fitnessredskaber og etableres fælles bålplads til sankthansbål.

Det anbefales også, at der etableres flere stier, så byen bindes bedre sammen med nærområdet. Det foreslås at etablere en forbindelse fra bygaden til Vallø Slot for de bløde trafikanter.

Skriv en kommentar