(Last Updated On: 9. juni 2020)

Stevns: Der er lidt ”The NeverEnding Story” over en ung autistisk mands kamp mod Stevns Kommune.

Ikke nok med, at 22-årige Bjarki Gunnarsson skal leve med sin psykiske udviklingsforstyrrelse, så skal han også forsøge at manøvrere sig fri af lovregler og sagsbehandlerprocedure.

Kritik af kommunen

Bjarki Gunnarsson (i midten) bliver holdt hen af Stevns Kommune, mens hans kammerater er begyndt på uddannelse og arbejde. (Arkivfoto: Pia Gissel)

I juli måned 2019, fik den dengang 20-årig autistisk ung mand fra Klippinge, et kommunalt nej til et midlertidig botilbud på Horisonten STU i Store Heddinge.

Det medførte en klage til Ankestyrelsen, som efterfølgende ophævede Stevns Kommunes afgørelse, og pålagde kommunen at tilbyde et midlertidig botilbud.

Landsforeningen Autisme, mente, at Stevns svigtede sin forsyningsforpligtelse jævnfør serviceloven § 107, hvor der står, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Og i Ankestyrelsens afgørelse kritiseres Stevns Kommune for en række svigt i kommunens sagsbehandling.

I gang med uddannelse

Havde Jan Gintberg skulle fortælle om Bjarki Gunnarssons sagsforløb i sin berømte tale til nationen, havde det sandsynligt lydt: ”Nu er den gal igen!”.

Bjarki Gunnarsson har siden har fået anerkendt sin ret til en bolig, afsluttet sit STU-forløb på Horisonten, og var påbegyndt et efterforløb, Linje H, som er en jobskabende uddannelse, som afsluttes med en job- og timeafklaring i forhold til en potentiel fleksjobbevilling. Uddannelsen tager mellem 6 og 24 måneder.

Formålet er at uddanne unge med usynlige handicap, som er færdige med deres STU-uddannelse, til specifikke fleksjob på specifikke lokale arbejdspladser.

Initiativets målgruppe består af unge med lettere mental retardering og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, f.eks. autisme, som Bjarki Gunnarsson.

Praktik på biblioteket

Med inspiration i Gladfondens Fleksuddannelse har Horisonten STU udviklet uddannelsesretningen Linje H, som er et pilotprojekt, der delvist er finansieret af LAG-midler, som kommer fra Udvikling Stevns.

Stevns Kommunens Jobcenter har købt et forløb på mellem 6-24 måneder for bl.a. Bjarki Gunnarssson.

Bjarki Gunnarsson har i den forbindelse været i praktik på Stevns Bibliotekerne fra slutningen af februar, som blev afbrudt af corona-krisen og dermed lukningen af biblioteket.

Han nåede kun at komme på biblioteket fem gange, men det er Horisontens forstander Paw Kocks’ opfattelse, at forløbet kunne give Bjarki mulighed for en slags pedel-funktion, hvor han bl.a. skulle passe projektet MakerSpace.

Kommunen stopper aftale

Selv om Stevns Kommune, med indgået aftale, har forpligtet sig til at medfinansiere de unges mulighed for at blive brancheafklaret og opnå selvforsørgelse, så har kommunen valgt at opsige aftalen, som udløb 22.4.20, den 23.3. i år.

Det har afstedkommet, at Horisontens STU har måttet sætte Linje H i bero, og at Bjarki Gunnarsson, bl.a. grundet corona-krisen, har fået afbrudt sit forløb.
STU Horisonten skaffer totredjedel af udgifterne til Linje H-forløbet, 10.000 kr., og Stevns Kommune skulle bidrage med de resterende 5.000 kr. i månedlige omkostninger.

Nu er Bjarki Gunnarsson i stedet visiteret til kommunens egne jobkonsulenter, som ikke kan tilbyde et ’håndholdt’ og nænsomt støtteforløb, hvilket ifølge Paw Koch kan betyde, at den unge mand ender på pension, frem for at blive selvforsøgende.

”Har ingen kommentarer”

Stevnsbladet har forsøgt at få Trine Dokkedal, som er centerchef Arbejdsmarkedsforvaltningen i Stevns Kommune til, at forklare hvorfor man ønsker at stoppe et forløb, som denne sårbare unge mand har været tryg ved, og som fortsat er afhængig af et støtteforløb, som STU Horisonten kan give ham?

”Da der er tale om en personsag har jeg ingen kommentarer til sagen”, er svaret fra Trine Dokkedal, som naturligvis skal overholde loven.

Derfor spurgte Stevnsbladet efterfølgende til det generelle i sådanne sager: ”Vil Stevns Kommune fortsat indgå samarbejde med Horisonten STU om forløb på Linje H, for at støtte unge som har behov for at komme i et særligt støttet praktikforløb, så de på sigt kan opnå selvforsørgelse?”

Svaret fra Trine Dokkedal lød: „Stevns Kommune har ikke yderligere kommentarer til denne sag.”

Corona force majeure?

Stevnsbladet havde også spurgt om kommunen ikke kunne betragtet dette corona-afbrudte praktikforløb, som en force majuere-begivenhed, og lade Bjarki fortsætte et praktikforløb i Linje H-regi, som tilsyneladende støttes af Stevns Bibliotekerne?

Men også her blev årsagen ’personsag’ brugt som et ikke-svar.

Stevnsbladet spurgte fordi Kammeradvokaten den 19. marts i år, i forbindelse med en redegørelse om kontrakter, der ikke kan gennemføres grundet foranstaltninger mod coronavirus, konkluderede:

”Det kan efter omstændighederne overvejes at omfatte coronavirusset som en specifik force majeure-begivenhed eller på andre måder specifikt regulere eventuelle konsekvenser af en epidemi i kontraktens misligholdelsesbeføjelser.”

Nyt nederlag for hvem?

I skrivende stund er kommunen delvis lukket for personlig sagsbehandling, og Bjarki Gunnarsson har ikke fået en mødedato, som kan afklare hans situation.

Bjarki Gunnarssons familie vil forsøge at få omstødt beslutningen, og bliver anmodningen afvist, vil familien påklage afgørelsen og endnu en gang appellere til Ankestyrelsen, som tidligere kritiserede Stevns Kommune fordi der ”ikke i tilstrækkelig grad” blev ”foretaget en konkret og individuel vurdering”, og ”ikke i tilstrækkeligt omfang har inddraget de foreliggende beskrivelser i sagen”.
sky

Skriv en kommentar