(Last Updated On: 8. december 2015)

Læserbreve-735x415Kommunalbestyrelsen er den vigtigste demokratiske forsamling efter Folketinget. Medlemmerne bliver valgt til at varetage borgernes interesser og får ansvaret for en ikke ubetydelig økonomi.
Derfor er der i valgloven fastsat regler for, hvem der kan vælges til kommunalbestyrelsen og hvordan valget skal foregå. Hvis man bliver opstillet, så siger § 92 at “enhver, der er valgbar, har pligt til at modtage valg.” med mindre, at man er omfattet af reglerne for fritagelse.
Det er regler, som skal sikre, at det overhovedet er muligt at sammensætte en kommunalbestyrelse. På samme måde er der lavet regler for udtræden. Man kan ikke have, at valgte medlemmer render af pladsen i utide. Et valg forpligtiger.
I henhold til § 103 skal “et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.”
Flemming Petersen har anmodet om udtrædelse af kommunalbestyrelsen, fordi han er bragt i en situation, hvor han ikke længere har indflydelse og fordi han ved sin udtræden af Venstres gruppe ikke længere kan være medlem af partiet Venstre.
Mange kan nok have sympati for Flemming Petersens ønske om at træde ud af kommunalbestyrelsen, når han er blevet udsat for pres i sin gruppe for at stemme mod sin overbevisning og som konsekvens heraf har valgt at forlade gruppen.
Men Flemming Petersens begrundelse giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til at fritage ham for sit borgerlige ombud. At man ikke kan lide lugten i bageriet kan og må aldrig blive en begrundelse. Det burde borgmesteren og dennes rådgiver, kommunaldirektøren, have fortalt Flemming Petersen.
Min opfordring til Flemming Petersen: Træk din anmodning tilbage! Så sparer du kommunalbestyrelsen for at skulle træffe beslutningen.

Hans Jørgen Lund Jensen
Boestofte
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand

Skriv en kommentar