(Last Updated On: 21. februar 2017)

Udviklingsplanen for købstaden i Stevns kommune er nu endeligt godkendt efter otte uger i høring

Algade beskrives som byens hovedstrøg og rygrad med flest butikker samt tæt og høj bebyggelse. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Som en del af kommunalbestyrelsens arbejde med at opkvalificere bymidterne i kommunens fire største byer er der udarbejdet detaljerede udviklingsplaner. Nu er den sidste i rækken, planen for Store Heddinge, netop blevet endeligt godkendt af Plan- og Teknikudvalget.

Der er allerede udarbejdet udviklingsplaner for henholdsvis Strøby Egede, Hårlev og Rødvig.

Skaber rammerne

Forordet til udviklingsplanen giver et ganske godt stemningsbillede af visionerne for den gamle købstad:

»Fredag eftermiddag i Store Heddinge. Byen summer af liv, og der er gang i butikkerne. Indkøbstravle familier krydser ned ad Algade, og en gruppe ældre har slået sig ned på Torvet med en kop kaffe. Foran Tinghuset lytter en gruppe turister til guidens fortælling om Store Heddinges kridthuse, og i Munkegårdsparken leger en skoleklasse tagfat mellem parkens skulpturer«.

Videre står der blandt andet:

»Denne scene er, hvad udviklingsplanen for Store Heddinge handler om. Nemlig at skabe gode rammer for byliv og at »fremtidssikre« Store Heddinge som et godt sted at bo og besøge, uanset om man er ung, gammel eller midt i mellem.«

Usleben diamant

Udviklingspotentialerne for Store Heddinge bymidte er flere, og i planen beskrives den gamle købstad som en »usleben diamant«.

»De fine købstadsbebyggelser fremstår stort set med deres originale udtryk. Købmandsgårdene og kridtet er samtidig et træk, som gør Store Heddinge til noget særligt«.

 

– Store Heddinge har det hele, der er bare ingen der ved det !
borger, som deltog i borgermødet i april 2016

 

En af baggårdene i Algade. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I planen lægges op til særligt ni nedslag, som spiller en central rolle i den fremtidige udvikling og forskønnelse af byen.

Det første er »Porten til Store Heddinge«, som skal gøre ankomsten til byen – både fra nord og syd – mere synlig og indbydende med beplantning, kunst og bedre skiltning.

»Kirketorvet« er et andet område med udviklingspotentiale og beskrives i planen som »et smukt torv, som er velafgrænset og rart at opholde sig på«. Det skal bevares og eventuelt videreudvikles.

Tredje nedslag er den såkaldte »Rådhusaksen« (arealet mellem Rådhuset og Algade), hvor der foreslås en bedre kobling mellem byens Rådhus og Algade end de nuværende parkeringspladser giver.

På Kronhøjvej går et grønt »Parkstrøg« gennem byen, og det fremhæves i udviklingsplanen, at dette strøg kan gøres endnu mere attraktivt og indbydende, eksempelvis med en blomstrende legeplads, en skaterbane, skulpturer af kridt mm.

Den grønne kile mellem Kronhøjvej og skolen rummer store potentialer og foreslås udviklet som en aktivitetspark med forskellige former for friluftsaktiviteter – og håndtering af regnvandet kan indtænkes. »Området kan med den rette landskabsbearbejdning blive et trækplaster og udflugtsmål for hele Stevns«, står der.

Stationsområdet er indgangsportal for mange rejsende til byen og bør derfor ifølge planen prioriteres højt. Sjette nedslag er således ved arealet foran stationen, hvor et torv med plads til udendørsservering kan etableres – og de vægge og hegn ved Bygma, som vender ud mod stationen, kan prydes med kunst.

Baggårdene i Algade beskrives som en perlerække af gamle købmandsgårde med stor kulturhistorisk værdi, der kan udvikles til små oaser med eget liv. Bevaring, tilgængelighed og forskønnelse er i den sammenhæng alle kodeord.

Munkegårdsparken bør åbnes op og indrettes med forskellige belægninger og områder, så den bliver mere brugt og aktiv.

Endelig er der området ved Stevnshallen og Stevnsbadet, som skal gøres mere indbydende og aktivt – både for idrætsudøverne, hallens brugere og de turister, som overnatter på vandrehjemmet. Forslagene omfatter blandt andet en tarzansti og trampoliner.

– Store Heddinge skal fremover være kendt som den lille købstad tæt på hovedstaden, kysten og klinten. Landskabet, de gamle købmandsgårde og de gamle huse, de smukke kridtstenshuse og byens fine torve og parker er noget helt særligt. Disse værdier skal vi passe på og udvikle – til glæde for både byens borgere, nye tilflyttere, handelslivet og turister !
Citat fra Udviklingsplanen (side 9).

Alle skal bidrage

Planen medfører ikke konkrete handlinger her og nu, men den skal sikre, at de initiativer og planer, som efterfølgende sættes i værk, trækker i samme retning.

Planen skal således danne afsæt for fremtidige lokalplaner, kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Og som der står på planens afsluttende side:

»Skal Store Heddinges byliv styrkes, er der brug for alle kræfter. Derfor er det afgørende at både borgere, interessenter og Stevns Kommune bidrager på hver sin måde med at realisere udviklingsplanens intentioner.«
rmh

 

Skriv en kommentar